Heerma: vraag naar koopwoningen wordt elk jaar steeds groter

DEN HAAG, 3 JUNI. De vraag naar koopwoningen in Nederland wordt steeds groter. Van de urgent woningzoekenden gaf in 1990 31 procent de voorkeur aan een koopwoning. In 1986 en 1982 bedroeg dit percentage nog respectievelijk 26 en 19.

Dit blijkt uit cijfers die staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gevolg van deze verschuiving is dat het tekort in de koopsector tussen 1986 en 1990 is gestegen van 62.000 naar 76.000 woningen. De vraag naar de koopwoningen is voor meer dan de helft gericht op huizen die duurder zijn dan 150.000 gulden.

Heerma zelf vindt dat er sprake is van een opmerkelijke stijging van de vraag naar koopwoningen. Maar hij meent ook, zei hij zaterdag op een ledenraadsvergadering van de vereniging Eigen Huis in Amersfoort, dat de markt de laatste jaren aan de woonwensen van de woningzoekenden beantwoordt. Weliswaar nam de nieuwbouw af, maar het aandeel daarin van de koopwoningen is gestegen van 44 procent in 1985 tot 62 procent in 1990. Binnen de koopsector zelf is een verschuiving naar de vraag om duurdere woningen waarneembaar.

Het onderzoek waarop Heerma zich baseert, heeft verder aangetoond dat het woningtekort als percentage van het totale aantal woningen is gedaald tot 2,2 procent in 1990. “Dat is een alleszins acceptabel percentage”, aldus de staatssecretaris. Het tekort in de huursector is gedaald van 86.000 woningen in 1982 naar 66.000 in 1986 tot 50.000 in 1990.

De positie van de niet-gesubsidieerde woningbouw (vrije sector) wordt steeds belangrijker. In 1985 was het aandeel in de totale nieuwbouw daarin nog 22 procent; vijf jaar later was dit percentage gestegen tot 46. Nog nooit werden er in een jaar zoveel vrije-sectorwoningen gebouwd als in 1990: 36.500. Een record dat tot stand gekomen is gekomen ondanks de stijging van de rente met 2 procent en ondanks het feit dat de consument ten gevolge van de oorlogssituatie in de Golf voorzichtiger was geworden. Blijkens de laatste gegevens stabiliseert het aandeel van de vrije sector zich op dit hoge niveau. Volgens Heerma bewijst dit dat steeds meer Nederlanders in staat zijn de kosten van hun “woonconsumptie” zelf te dragen.

Heerma kondigde zaterdag een subsidieregeling aan voor de verkoop van bepaalde sociale huurwoningen. Het gaat hier om woningen die gebouwd zijn in de periode 1975-1983. Door het toen gehanteerde financieringssysteem is de boekwaarde van deze huurwoningen nu hoger dan de marktwaarde. Om verkoop zonder verlies van deze woningen toch mogelijk te maken, draagt het rijk gemiddeld 35.000 gulden bij.

Heerma voorspelde Eigen Huis gelet op het overheidsbeleid voor woningbouw een groeiend ledental. Deze consumentenorganisatie heeft onlangs het 300.000ste lid genoteerd.