Alphen aan den Rijn

JE MAINTIENDRAI is weliswaar niet de wapenspreuk van Alphen aan den Rijn, maar deze gemeente maakt wel onderdeel uit van een koninkrijk dat onder dit motto wordt geregeerd. Burgemeester Paats heeft dus het nodige uit te legn verband met de illegale gifstort in de Coupepolder. Hij is immers in het bijzonder de vertegenwoordiger van voornoemde wapenspreuk in het plaatselijk bestuur - zij het bepaald niet de enige: waarom spreekt men anders van wethouders?

De burgemeester wil best wat uitleggen aan de commissie van onderzoek die is ingesteld. Maar aftreden over de term “misleiding” die hij gebruikte in NOS-Laat, wil hij niet omdat hij zich verkeerd geciteerd voelt. Een communicatiestoornis isrdaad niet denkbeeldig. Maar dat kan toch moeilijk opgaan voor het vermoeden dat de gemeente willens en wetens “buiten het boekje is gegaan” door in te stemmen met tenminste een storting omdat anders een woningwetcomplex niet kon doorgaan.

VOOR ZO'N HANDELWIJZE heeft het moderne bestuursjargon een woord: gedogend bestuur. Dat is maar goed ook zolang dit land dichtgeplakt blijft met ge- en verboden en vergunningenstelsels. Gedogend bestuur is onmisbaar om enige ademe te houden bij de nog steeds voortgaande regelvervuiling. Maar er zijn grenzen. Met name als het om echte vervuiling gaat. Natuurlijk is het zo dat zeker op het gebied van het milieu de normen in beweging zijn zodat het verschil maakt of men met de ogen van nu dan wel van destijds tegen de feiten aankijkt. Sinds Lekkerkerk kan geen bestuurder echter volhouden dat hij niet gewaarschuwd is. En natuurlijk hebben de ministers Alders en Maij-Weggen, in hun milieu-gedoogbrief van vorig jaar deze tijd, makkelijker praten danbenarde bestuurder aan het lokale front, zoals de Utrechtse hoogleraar bestuursrecht Van Buuren onlangs opmerkte.

Deze gedoog-specialist is echter de eerste om er op te wijzen dat tolerant bestuur vooral slaat op het onder omstandigheden afzien van handhaving van een bepaald voorschrift, bijvoorbeeld omdat de baten niet opwegen tegen de kosten, en dat gedogen niet moet verworden tot een nieuwe norm.

BURGEMEESTER Paats heeft met enige verontwaardiging iedere vergelijking van de Ale overheid met transporteurs als Kemp van de hand gewezen. Dat is precies de reden waarom het ingestelde onderzoek niet zonder consequenties voor de gedogende bestuurders van Alphen kan blijven. Met de burgemeester, zoals het hoort, voorop.