'Studenten Open Universiteit niet juist behandeld'

ROTTERDAM, 29 APRIL. De Open Universiteit wil dat minister Ritzen (onderwijs) zijn toezegging nakomt om maatregelen te nemen tegen de 'onrechtvaardige behandeling' van haar studenten die ook aan een 'gewone' universiteit of hogeschool studeren.

Zij verbruiken volgens de wet tijdens hun studie dubbele inschrijvingstijd. Studenten die aan een reguliere universiteit of hogeschool twee studies volgen kost dat geen extra inschrijvingstijd. Het bestuur van de Open Universiteit vindt dat onrechtvaardig.

Het verschil ontstond in 1988 door een fout in de zogeheten Harmonisatiewet. Voor die tijd was gesubsidieerd studeren aan de Open Universiteit niet aan een maximale inschrijvingstijd gebonden. Sinds de invoering van de Harmonisatiewet wel, waarbij de inschrijving aan de Open Universiteit apart wordt geregistreerd. Oud-minister Deetman zegde in 1989 toe de wet te zullen aanpassen, zodat ook deze studenten gewoon als 'hoger-onderwijs-student' worden geboekt en dus zonder verlies van inschrijvingstijd verschillende studies tegelijk kunnen volgen. Ook Deetmans opvolger Ritzen deed volgens het college van bestuur van de Open Universiteit die toezegging.

In de memorie van antwoord bij de behandeling van de nieuwe wet op het hoger onderwijs die Ritzen onlangs publiceerde komt de minister daar echter op terug. Volgens Ritzen vraagt de bijzondere positie van de Open Universiteit als instelling voor tweede-kansonderwijs een andere benadering als het gaat om het verbruik van inschrijvingstijd. “Het loslaten van de dubbeltelling bij gelijktijdige inschrijving aan de Open Universiteiten en aan een universiteit of hogeschool staat daarmee op gespannen voet”, schrijft Ritzen in de memorie van antwoord. Zijn woordvoerder ontkent dat de minister het college van bestuur ooit heeft toegezegd het probleem te zullen oplossen door de dubbeltelling ongedaan te maken.

Het bestuurscollege van de Open Universiteit vreest dat minder studenten gebruik maken van de faciliteiten die de universiteit biedt nu zij daarvoor inschrijvingstijd moeten 'inleveren'. Het gaat daarbij om studenten die tijdens hun 'gewone' studie aan een hogeschool of universiteit een of meer cursussen aan de Open Universiteit willen volgen. Deze cursustijd wordt opgeteld bij hun studietijd zodat zij sneller hun inschrijvingstijd en daarmee het recht op studiefinanciering verbruiken dan studenten die in het gewone dagonderwijs twee studies volgen.