'Overheid moet mestprobleem snel aanpakken'

DEN HAAG, 29 APRIL. Om de mestproblemen in Nederland aan te pakken moeten zo snel mogelijk wettelijke maatregelen worden getroffen. Inkrimping van de veestapel mag niet op voorhand worden uitgesloten.

Dit advies zal de Centrale Raad voor de Milieuhygiene (CRMH) in meerderheid binnenkort uitbrengen aan de ministers Alders (milieu) en Bukman (landbouw). De CRMH is het adviesorgaan voor de regering op het gebied van milieu.

Vasthouden aan de uitgangspunten van het milieubeleid betekent volgens het voorlopige meerderheidsadvies van de CRMH dat een “duidelijke politieke keuze” moet worden gedaan “voor een veel meer omvattende aanpak”. Een commissie van de raad pleit ervoor de mestregelgeving op korte termijn te herzien. Dat daarmee het voorgenomen mestbeleid ingrijpend aangescherpt en aangevuld dient te worden, neemt zij voor lief, “ondanks de onrust die daarmee wordt veroorzaakt.”

Alle wettelijke maatregelen die mogelijk zijn, moeten volgens het advies ook daadwerkelijk worden getroffen. Het huidige beleid is vooral gebaseerd op vrijwillige medewerking en dat is een “te onzekere factor”. De commissie constateert dat in een aantal gevallen de normen voor het stikstofgebruik niet te halen zijn in combinatie met landbouwkundig gebruik van de bodem. “Het economisch voortbestaan van de landbouw is daarmee tot op zekere hoogte in het geding.”

Een eventuele inkrimping van de veestapel moet, aldus het advies, gepaard gaan met ondersteunende maatregelen voor de landbouwers. Bedrijven dienen een helder beeld over hun toekomst te krijgen. In het advies wordt verder het invoeren van heffingen bepleit om agrarische ondernemers te stimuleren milieumaatregelen te treffen.

Binnen de CRMH-commissie die het voorlopige advies heeft vastgesteld, heeft het Landbouwschap een afwijkend standpunt ingenomen. Het Landbouwschap vindt dat eerst de resultaten van het beleid dat al in gang is gezet moeten worden afgewacht en dat strengere maatregelen dit niet mogen doorkruisen. Deze discussie lijkt in het verlengde te liggen van een conflict tussen Alders en Bukman dat onlangs naar buiten kwam. De minister van milieubeheer liet toen weten dat naar de huidige stand van zaken strengere maatregelen tegen de mestoverschotten onontkoombaar leken; de minister van landbouw vond dat zijn collega voorbarige uitspraken deed.

Aanleiding voor het advies van de CRMH zijn de aanbevelingen die de Commissie-Spiertz eind vorig jaar deed over de stikstofbelasting van het grond- en oppervlaktewater, die door mest wordt veroorzaakt. Het kabinet staat in dit verband onder meer voor de taak te voldoen aan internationale afspraken over het terugdringen van de vervuiling van de Noordzee en de Rijn.