Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Commandeur Orde Oranje-Nassau: mr. J.P. van Zutphen, Zoetermeer, dir.-gen. Land. Gebieden en Kwaliteitszorg min. van landb., nat.beh. en viss. Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof. dr. J. Lyklema, Wageningen, hoogl. fysische en kolloidchemie Landbouwuniv. Wageningen; ir. J. Prins, Bunnik, pres.-dir. Cebeco-Handelsraad; prof. dr. C.W. Stortenbeker Arnhem, voorm. hoogl. natuurbeheer Landbouwuniv. Wageningen; prof. dr. P.R. Wiepkema, Oosterbeek, hoogl. ethologie Landbouwuniv. Wageningen. Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: P.L.A. van Horen, Beringe, voorz. Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Officier Orde Oranje-Nassau: drs. A.D. Alderliesten, Rhoon, dir. C.M. van Sillevoldt NV Rotterdam; ing. A. Barlagen, Nieuwolda, dir. landbouwonderneming Barlagen BV en plv. voorz. Centr. Landinrichtingscomm; A.J. Brouwer, Valthermond, agrarier, voorz. best. coop. verkoop en produktiever. van aardappelmeel en derivaten 'Avebe' b.a. Veendam-Holland; ir. W.M. Dijkstra, Wassenaar, dir. Kon. Ned. Zuivelbond FNZ; A.S. Friedeberg, Rotterdam, sen. agricultural economic adviser van de groep Eetbare Olien en Vetten van Unilever NV; N.F. Halbertsma, Huis ter Heide, voorm. dir. Wereld Natuurfonds; ir. P.J. van Herwerden, Hilversum, dir. Ver. tot Behoud van Natuurmonum; drs. J. de Jong, Wassenaar, plv. reg. dir. Continentaal Europa Unilever; drs. G. van de Kieft, Rosmalen, dir. van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, kring Breda van het min. van landb., nat.beh. en viss.; ir. D. Meijaard, Leiden, hoofd afd. Tuinbouw en hoofd sectie Alg. Tuinb. Econ. Onderz. bij het Landb.-Econ. Inst.; drs. C.C.J.M. van der Meijs, Zeist, dir. Veterinaire Dienst van het min. van landb. nat.beh. en viss.; ir. A.J.A. Oomen, Rosmalen, voorz. hoofddirectie van de Cehave N.V. Veghel; dr. ir. A. Osinga, Gytsjerk, dir. praktijkschool voor de veehouderij en het weidebedrijf te Oenkerk; dr. H.J. Over, Lelystad, wetensch. hoofdambt. A bij het Centr. Diergeneesk. Inst. te Lelystad; ing. G. Postma, Bennekom, voorm. hoofd Stafafd. Advisering Onderzoekprogr. en wetensch. takdeskund. Veehouderij van het Inst. voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen; J. Rozendaal, Aalsmeer, reg. insp. voor het Landbouwonderwijs van het min. van landb., nat.beh. en viss.; ir. A. van der Schaaf, Doorwerth, dir. Sticht. Proefstation voor de Boomkwekerij; drs. J.M. Schreurs, Margraten, voorm. hoofd veterinaire keuringen bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het min. van landb., nat.beh. en viss.; drs. A. Stokkers. Noordwijk, alg. secr. Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond 's-Gravenhage; Prof. dr. K.H. Voous, Huizen, oud-hoogl. zoologie (ornithologie); ir. A. van der Werf, Heerenveen, alg. dir. 'Oranjewoud' BV, Heerenveen; ir. R. Woudstra, 't Woudt, dir. Veehouderij en Zuivel van het min. van landb., nat.beh. en viss.; ir. J. Zijlstra, sectoring. Veehouderij en Zuivel bij het Consulentschap voor de Landbouw in N-Holland. Ridder Orde Oranje-Nassau: G. Blom, Naaldwijk; J.J. den Boer, Zwijndrecht, voorm. pres. van Eucofel, de Eur. Org. voor de handel in groenten en fruit; A.L.C. Brooijmans, Steenbergen; ing. A. Dijkstra, Stompetoren, voorm. dir. van de Zuivelfabriek 'Cono'; H.Th. Eeken, Emmen, chef-keurmeester Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het min. van landb., nat.beh. en viss.; A.A.J.F. van Geloven, Tilburg, dir. Van Geloven Snacks BV; ir. P. Gerbranda, Utrecht, voorm. voorz. Ned. Ver. van Boseigenaren; H.F. van de Griendt, Zwolle, voorm. dir. BV Houdstermaatsch. Griendtsveen; P.J.M.M. van Gulick, Gemert, dierenarts; N. Hazelhoff, Veendam, voorm. agrarier, bestuurslid agr. organisaties; ir. H.P.M. Heere, Zwanenburg, voorm. dir. suikerfabriek CSM Halfweg; J.A.C. van Holstein, Deurningen, alg. dir. Coop. Rabobank Hengelo; ir. R.M. ten Kate, Dronten, voorm. dir. BV Landbouwbureau Wiersum, Groningen; H.R. de Kreij, Middelharnis, dir. Rabobank Middelharnis en Sommelsdijk; W. Landman, Lelystad, hoofd Alg. Zaken Inst. voor Veevoedingsonderz. 'Hoorn' te Lelystad van de Directie Landbouwkundig Onderzoek; J.Th.M. Lemm, Breda, verkoopleider industr. sector bij de Suikerunie Breda; ing. W.H. Naarding, Assen, voorm. plv. hoofd afd. Ond. Landinrichtingsdienst Assen; A. Oudijk, Waddinxveen, voorm. dir. B.V. Kwekerij 'Nieuw Leven', bestuurder agr. organisaties; Chr.J. Overkleeft, 's-Gravenzande, voorz. Kring Westland van de Chr. Boeren- en Tuindersbond; A.J. Priester, Kortgene, voorz. Noord-Bevelandse Onderlinge Verzek.mij. tegen Hagelschade; ing. G.M. Pronk, Nieuwegein, structuurdeskundige, tevens plv. hoofd afd. Landb. Econ. Ond. van de Insp. Ond. bij de Centr. Dir. van de Landinrichtingsdienst; J.S.L. van Reisen, Leidschendam, voorm. dir. Lagere Agr. School te Leidschendam- Delft; W.J.G. Roerdink, Groenlo, distr.bur.houder afd. Uitvoering Regelingen bij de directeur Landb., Nat. en Openluchtrecr. prov. Gelderland; F.G.A.M. Roolaart, Rotterdam; ir. G.A. Roovers, Veghel, stafdir. sector operations DMV Campina-Veghel; G.C. Schiebroek, Reeuwijk, voorm. voorz. Bond van Plantenhandelaren en Plant Publiciteit Holland; B.J.H. Scholten, Paterswolde, voorm. secr. Gewest. Raad van het Landbouwschap prov. Groningen; J.A.J. Schuttelaar, Zwolle, dir. J.B. Schuttelaar en Zonen; A.J. Sweep, Oosterhout, voorz. Centr. Ned. Hengelaars Verbond; mevr. A.C.W. Vervoorn-Malinosky Blom, Bunnik, voorm. dierenarts; K. de Vries, Witmarsum, zelfst. veehouder, bestuurslid agr. organisaties; ing. R. Wijnia, Ophemert, teamleider rundveehouderij Dienst Landbouwvoorl. Elst; D.A. van Willigen, Bodegraven, secr. sectie Agr. Onderwijs van de Prot. Chr. Onderwijsvakorg W.K.E. van der Willik, Woerden, secr.- penningm. Utrechtse Chr. Boeren- en Tuindersbond.