Justitie

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mr. B.J. Asscher, pres. arr. rechtb. Amsterdam, Bussum; mr. J.H. Blankstein, alg. dir. prof. mr. W.P.J. Pompe-kliniek Nijmegen, Wijchen; prof. dr. W. Buikhuisen, oud-alg. adv. Wetensch. Werk min. van just. 's-Gravenhage, tevens oud-hoogl. criminologie RU Leiden, Warmond; mr. W.E. Haak, raadsheer Hoge Raad der Ned. 's-Gravenhage, Amsterdam; mr. J.E.B. van Julsingha, pres. gerechtshof Arnhem, Rozendaal; mr. W.G. Kloos, ondervoorz. Centr. Raad van Beroep Utrecht, Bilthoven; mr. G. van der Linde, raadsheer Hoge Raad der Ned. 's-Gravenhage, Doorwerth; mr. E. Lukacs, raadadviseur Stafafd. Wetgeving Privaatrecht min. van just. 's-Gravenhage; mr. A.D.M. Metzemaekers, voorz. Raad van Beroep Rotterdam, Streefkerk; ds. E. Overeem, praeses Generale Synode Geref. Kerken in Ned., Haren; mr. L.C.M. Spigt, alg. deken Ned. Orde van Advocaten 's-Gravenhage, Nieuwer ter Aa; mgr. J.G.M. Zuidgeest, vic.-gen. van de bisschop van Rotterdam, Bergschenhoek. Officier Orde Oranje-Nassau: mr. W.M.J. Bekkers, deken van de Ned. Orde van Advocaten arr. Utrecht; G.H.J. van de Camp, deken van het dekenaat 's-Hertogenbosch en plebaan van de Kathedrale Basiliek Sint Jan, 's-Hertogenbosch; mr. H. baron Collot d'Escury, lid en oud-voorz. van de Maatschap de Brauw en Westbroek, Advoc. en Not. 's-Gravenhage; mevr. mr. M.R. Duintjer-Kleijn, hoofd afd. Docum. en Publicatie van de Centr. Directie Wet. beleid en Ontw. min. van just. 's-Gravenhage, Voorschoten; F.J.C.M. van Etten, dirigerend officier der rijkspolitie 1e klasse, commandant distr. Nijmegen korps rijkspolitie, Milsbeek; mr. J. in 't Hol, notaris Waddinxveen; mr. A.E. Jansen, kantonrechter Alkmaar; F. Jansen, commissaris der rijkspolitie, hoofd rijksrecherche ressort Leeuwarden, Franeker; ds. A. van der Klaauw, em.-pred. Herv. Gem. Rotterdam-Delfshaven, Schiedam; ds. D.J. Klein Onstenk, prot. geest. verzorger P.I. 'De Grittenborgh' te Hoogeveen, Zwolle; C.P.M. Luykx, deken van het R.K. dekenaat Roosendaal en kanunnik Kathedrale Kapittel bisdom Breda, Roosendaal; mr. J.H.A.M. Peek, hoofd hoofdafd. Beleid, tevens plv. hoofd Dir. Politie van het min. van just. 's-Gravenhage, Leiden; dr. H.J. Ponsteen, em.-pred. Herv. Gem. Oosterbeek-Wolfheze, Oosterbeek; ds. T.D. van Soest, em.-pred. van de Herv. Gem. Hillegersberg Rotterdam; prof. mr. A.A. van Velten, notaris, Amsterdam; ds. J. de Waard, prot. geest. verzorger huis van bewaring 'Noordsingel' Rotterdam, Schiedam; mgr. J.Th. van der Zalm, plebaan Kathedrale Basiliek Haarlem. Ridder Orde Oranje-Nassau: ds.W. Baas, em.-pred. Geref. Kerk Sassenheim; ds. D.H. Borgers, em.-pred. Geref. Kerk Den Ham; ds. L.F.A. Botticher, pred. met bijz. opdr. voor de geestelijke verzorging van zee-, land- en luchtmacht van de Geref. Kerken in Ned., Tilburg; ds. M.W.S. Cramer, pred. van de Evang. Luth. Kerk Alkmaar en Beverwijk, Schagen; ds. J.M. Goedhart, pred. Geref. Kerk (vrijgemaakt) Leek;mevr. W. Groeneveld, oud-evangeliste Sticht. Morgenland-Zending Driebergen, Amsterdam; H.J. van den Heuvel, insp. der rijksrecherche, hoofd afd. 't Loo Veiligheidsdienst van het Kon. Huis, Apeldoorn; L.C. Heijnen, priester van de Oblaten van St. Franciscus van Sales (o.s.f.s.), Terneuzen; H. van Hoorn, hoofd gemeensch. dienst Dr. F.S. Meijers Inst. en het Pieter Baan Centrum, Kerk-Avezaath; ds. W. Janssen, pred. Herv. Gemeente Amstelveen; P.F.M. Jeurgens, dir. Sticht. Begeleiding Jongeren en hun Milieu Roermond, Horn;Th. H. Jeurissen, afd.hoofd groepsleiding bij de Pen. Inricht. 'Nieuw Vosseveld' te Vught, Oisterwijk; M. Joemman, lid Raad van Moulvies van de Federatie Ahmadiya Anjuman Isha'at Islam Nederland Utrecht; K.M.H. van Kleef, geest. verzorger Huize Dennenheuvel Bloemendaal; ds. P.H. van Lent, em.-pred. kerk van de Ned. Prot. Bond Varsseveld, Silvolde; mevr. F. Menco-Brommet, voorz. Liberaal Joodse Gem. Amsterdam; ds. A. Muilwijk, pred. Herv. Gem. Monster; ds. H. van Niel, em.-pred. Ned. Herv. Kerk Rijnsburg; ds. Z.G. van Oene, em.-pred. Ned. Geref. Kerk Zwolle; L.L. Pas, pastoor R.K. Par. Heilige Twaalf Apostelen Beverwijk; H.P. Peters, pastoor par. H.H. Monulphus en Gondulphus Knegsel; H.D. Raijmaekers, em.-past. Oud-Kath. Kerk Hilversum;ds. A. Romein, pred. buitengew. werkzaamh. prov. Gelderland, Ede; J.W.C.M. Schuurmans, em.-past. H. Ansfridus-par. Amersfoort, Berkel-Enschot; P.N. van der Valk, pr.-missionaris Ned. Regio van de Congregatie van Mill Hill Roosendaal, Kwintsheul; A.W. Voorbij, pastoor St. Jozefpar., Alkmaar; ds. A. Zwartendijk, em.-pred. Doopsgez. Gem. 's-Gravenhage. JUSTITIE en WVC Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mevr. prof. dr. C.I. Dessaur, criminologe en auteur, Amsterdam.