Ter Beek: defensie is geen stroppenpot

DEN HAAG, 25 APRIL. Minister Ter Beek (defensie) wil zich sterk maken om het aanpassen van het Nederlandse leger ondanks nieuwe bezuinigingen te laten slagen. Verkleining van de troepensterkte maar tegelijkertijd verbetering en aanpassing van de gevechtskracht. “Defensie is voor wat mij betreft geen stroppenpot.”

Dat zei Ter Beek gisteren op vragen uit de Eerste Kamer, waar twijfel bestaat of Nederland geheel op eigen houtje een 8 miljard kostende luchtmobiele brigade kan oprichten. Ter Beek hield de Kamer voor dat hij “actief blijft streven naar zo groot mogelijk internationale samenwerking en taakspecialisatie, hoe moeilijk dat in de praktijk ook mag blijken”. Hij gaf toe dat van internationale samenwerking nog niet veel terecht was gekomen in Europa. Dat is noodzakelijk als NAVO-plannen doorgaan om multinationale eenheden op te richten. Op die manier, zo zei Ter Beek, kan renationalisatie van defensie-inspanningen in Europa worden voorkomen.

Op den duur kan de Westeuropese Unie (WEU) uitgroeien tot de veiligheidspijlervan de EG maar Ter Beek hield de Eerste Kamer voor dat het nog lang niet zo ver is. Ter Beek hield vast aan de lijn van minister Van den Broek (buitenlandse zaken) dat van een communautair EG-veiligheidsbeleid nog geen of slechts ten dele sprake kan zijn.

“Maar de regering hecht eraan dat bij de komende verdragswijziging duidelijk uitzicht wordt geboden op verdere communautarisering”, aldus Ter Beek. “De Westeuroepse Unie kan hierbij een belangrijke rol spelen.”

De pogingen om binnen de WEU tot oprichting van een multinationale, snel inzetbare eenheid te komen ziet Ter Beek als een goed voorbeeld van Westeuropese samenwerking zonder dat dit de NAVO ondermijnt.Over de financiele haalbaarheid van een Nederlandse luchtmobiele brigade zei Ter Beek tenslotte dat het om plannen gaat die je nu eenmaal voor de langere termijn moet maken, maar dat hij ook begrip heeft voor de financieel-economische probelemen waarvoor het kabinet zich ziet gesteld.