d'Ancona wijst extra eisen aan commerciele omroep van de hand

DEN HAAG, 25 APRIL. Minister d'Ancona (WVC) voelt niets voor de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer om strengere eisen te stellen aan commerciele omroepen die toegelaten willen worden tot het kabelnet. Ze zei dat vanochtend bij de behandeling van het wetsvoorstel dat de invoering van landelijke commerciele omroep regelt.

Gisteren dienden PvdA en CDA een amendement in waarin zij ervoor pleiten het aantal criteria voor toelating tot het kabelnet uit te breiden. Een bepaald percentage van de programma's zou in de Nederlandse of Friese taal moeten worden uitgezonden en commerciele zenders zouden over een programma- of redactiestatuut moeten beschikken om een onafhankelijke nieuwsvoorziening te garanderen, aldus CDA en PvdA.

De minister wilde een dergelijk statuut aanvankelijk wettelijk voorschrijven, maar kwam daarvan terug nadat de Raad van State om een onderbouwing van haar argumenten had gevraagd. Zij beschouwt een redactiestatuut als een “heel nuttig en relevant instrument”, maar vindt een wettelijk vastgelegde verplichting nu overbodig. Een onafhankelijke nieuwsvoorziening vindt zij vooral een zaak van de publieke omroep. “Commerciele omroepen moeten zoveel mogelijk worden vrijgelaten.”

De minister gaat er voorlopig van uit dat Tros en Veronica binnen het publieke bestel blijven opereren. Ze zei vanochtend dat ze nimmer brieven of verzoeken van een van beide omroepen heeft ontvangen waarin deze aangeven dat zij het publieke bestel willen verlaten. Als ze dat wel willen, mogen ze uitsluitend commercie op de kabel bedrijven. De drie huidige ethernetten zullen, overeenkomstig het regeerakkoord, voorbehouden blijven aan de publieke omroep.

Het nieuws dat Veronica een onderzoek heeft laten verrichten naar de mogelijkheden om het bestel met een van de drie ethernetten te verlaten noemde zij een luchtballon. “Het laten doen van onderzoek is wat anders dan consequenties trekken uit de resultaten uit dat onderzoek”, aldus de minister.

d'Ancona herinnerde de Tweede Kamer eraan dat zij in de afgelopen maanden wel vier keer via de pers had vernomen dat Tros en Veronica het bestel zouden willen verlaten. Steeds ging er volgens de minister een luchtballon naar boven die enkele dagen weer met een plons op de grond terechtkwam.

RTL4, dat een Nederlandse vergunning voor tv op de kabel heeft aangevraagd, kan die vergunning volgens d'Ancona zonder problemen krijgen. RTL4 voldoet immers aan de eisen die in het huidige wetsvoorstel aan toelating tot het kabelnet worden gesteld, zei de minister vandaag.Vooruitlopend op haar 'Pinksternotitie' waarin zij op de toekomst van de publieke omroep zal ingaan, zei d'Ancona dat een door CDA, D66 en Groen Links gewenste verhoging van de omroepbijdrage het publieke bestel niet zou versterken maar uitsluitend enig financieel soelaas zou bieden. Zij kondigde per 1 januari 1992 wel een indexering van de omroepbijdrage met 4 gulden per jaar aan. De omroepbijdrage voor radio en tv komt daarmee op 172 gulden (inclusief (f) 10 provinciale opcenten).