Andriessen wil verlaging met tien procent; Ministers verdeeld over minimumloon

DEN HAAG, 24 APRIL. De CDA-ministers zijn verdeeld over de vraag of het netto minimumloon omlaag moet. Minister Andriessen (economische zaken) wil deze kabinetsperiode het minimumloon met tien procent verlagen. Zijn collega De Vries (sociale zaken) is daar tegen. Hij wil het minimumloon en de sociale uitkeringen bruto wel verlagen, maar netto moeten ze gekoppeld blijven aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven.

De bewindslieden schrijven dit in brieven aan de overige leden van het kabinet. Minister Kok (financien) heeft zich eerder al uitgesproken voor een verlaging van de bruto minimumloonkosten. Afgelopen vrijdag zei PvdA-fractievoorzitter Woltgens dat een verlaging van het minimumloon “best bespreekbaar is”. Een discussie over een verlaging van het netto minimumloon wil Woltgens alleen voeren als “duidelijk is dat beneden dat huidige mimumloon nog veel banen te halen zijn”.

Kok, De Vries, Andriessen en Woltgens nemen met hun uitspraken over het minimumloon een voorschot op de uitkomst van de kabinetsdiscussie over het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR stelt voor het minimumloon geleidelijk te verlagen tot zeventig procent van het huidige niveau om zo de groei van de werkgelegenheid te stimuleren. Het kabinet is bezig zijn standpunt hierover te bepalen.

De Vries wijst het voorstel van de WRR af. Hij voorziet problemen met de bereidwilligheid van werklozen een baan te accepteren als de uitkeringen hoger zijn dan het minimumloon, zoals in het WRR-rapport.

Zijn eigen voorstel voor een 'koppeling op afstand', betekent dat de koopkracht van met name de minimumloners er niet op achteruit gaat. Om deze “evenwichtige inkomensverdeling” te realiseren wil de minister van sociale zaken een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting.

Die moet de verlaging van het bruto-minimumloon compenseren. Hij stelt voor het tarief van de eerste schijf met 0,5 procentpunt te verlagen; dit kost 1,5 miljard gulden.

In een vraaggesprek met het dagblad Trouw zegt Andriessen vandaag “heilig te geloven” in het WRR-voorstel. “Het betekent een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid. Niet zozeer in bedrijven met een CAO, als wel bij tal van bedrijven en bedrijfjes in de dienstverlenende sector.” Andriessen is ervan overtuigd dat het kabinet uiteindelijk voor deze oplossing zal kiezen. “Tot drie keer toe is het niet gelukt om het minimumloon te verlagen. De vierde keer moet het lukken, ook omdat de PvdA de noodzaak van een dergelijke operatie inziet.”

Pag. 3: .

Andriessen: baan of niets

Van Andriessen mag het minimumloon desnoods onder het niveau van een bijstandsuitkering uitkomen. Mensen die in dat geval liever een sociale uitkering genieten, worden voor de keus gesteld: of een baan accepteren of helemaal niets ontvangen. Volgens Andriessen is het meningsverschil met Kok oplosbaar. “Waar we het over de richting en het principe van de oplossing eens zijn, is dat probleem op te lossen.”

De Vries wil het bedrag voor de lastenverlichting van 1,5 miljard gulden financieren door de fiscale vergoeding voor het woon-werkverkeer af te schaffen (opbrengst 500 miljoen gulden). Verder stelt De Vries voor de fiscale vergoeding voor inflatie af te schaffen voor inkomens boven de 50.000 gulden (opbrengst 500 miljoen gulden).

De minister van sociale zaken wil verder het arbeidskostenforfait verhogen van vier naar vijf procent. Omdat alleen werkenden dit bedrag in mindering brengen op hun bruto-inkomen, meent De Vries dat het “een financiele” prikkel is om werk te zoeken”. Deze maatregel kost ongeveer een miljard gulden, die De Vries wil financieren door de fiscale compensatie van bedrijfsverliezen aan regels te binden.

PvdA-staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft het CDA vandaag verweten in de discussie over minimumloon, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim bezig te zijn “met een prijsbeleid”. Ter Veld zei voor de Vara-radio er “gigantisch de pest” in te hebben dat de CDA-fractie en enkele CDA-ministers voortdurend bezig zijn onrust te zaaien. Zelf verwacht Ter Veld meer heil van het belonen of straffen van bedrijven met weinig ziekteverzuim en arbeidsongeschikten. Volgens haar zullen de forsere ingrepen waar het CDA op aan stuurt pas op 1 januari 1993 kunnen ingaan en niet al volgend jaar zoals CDA-fractievoorzitter Brinkman beoogt.