Brinkman zwakt zijn kritiek op kabinet af

DEN HAAG, 23 APRIL. CDA-fractievoorzitter Brinkman heeft zijn dreigement aan het adres van het kabinet afgezwakt. Brinkman neemt er nu genoegen mee dat het kabinet pas in juli met voorstellen komt voor het daadwerkelijk terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten.

Dit weekeinde vond Brinkman nog dat het kabinet al binnen enkele weken plannen op tafel moet leggen voor forse ingrepen in de WAO. De CDA-fractievoorzitter wilde niet meer wachten op het advies daarover van de Sociaal-Economische Raad dat op 12 juli klaar zal zijn.

Brinkman dreigde niet akkoord te gaan met de verhoging van de accijns op benzine en het duurder maken van het eigen huis als het kabinet geen vaart zou maken.

Brinkmans uitlatingen zorgden voor veel commotie in Den Haag, met name bij de coalitiepartner PvdA. Onder druk van vice-premier Kok, maar naar verluidt ook van zijn eigen CDA, heeft de CDA-fractievoorzitter gas terug moeten nemen. In PvdA-kring heerste verbazing over Brinkmans dreigementen, omdat de CDA-fractievoorzitter heel goed zou hebben geweten dat het kabinet al begonnen is aan een interne discussie over de verdere aanpak van de WAO. Het kabinet is van plan direct na het uitkomen van het SER-advies met eigen wetsvoorstellen te komen. Daar had Brinkman zelf in februari bij het debat over de Tussenbalans om gevraagd. Daarom vindt de PvdA Brinkmans aanvankelijke dreigende taal zo onterecht.

De CDA-fractievoorzitter zelf zegt dat hij na zijn uitspraken zowel van minister-president Lubbers als van vice-premier Kok te horen heeft gekregen dat het kabinet “echt feitelijk bezig is om die wetgeving ter hand te nemen”. De CDA-fractievoorzitter vindt dat “een geruststellend teken”. Brinkman kreeg die toezegging vanmiddag nog eens in de Tweede Kamer. Lubbers was door D66 naar de Kamer geroepen.

Brinkman verdedigde zijn eerdere dreigementen voor de NOS-radio met de opmerking: “Ik had de indruk - ik hoor natuurlijk binnenskamer wel eens een enkele keer iets - dat men wat op de lijn zat van: we hebben toch najaarsafspraken met sociale partners, we kunnen eigenlijk pas in het tweede deel van dit jaar eens kijken hoe de vlag erbij hangt.”

In het kabinet is inmiddels twee keer over intensief over de WAO gesproken. Aan besluitvorming is de ministerraad nog niet toe. Wel tekent zich overeenstemming af over het terugdringen van het ziekteverzuim.

Pag. 3:

Akkoord over WAO

De coalitiepartners CDA en PvdA lijken elkaar te kunnen vinden op de maatregel de eerste twee ziektedagen te laten betalen door de werknemer door hem vrije dagen te laten inleveren. De eerste zes weken van het ziekteverzuim moeten voor rekening komen van de werkgever. Op het terrein van de WAO gaat de discussie moeizamer. Op voorstel van minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid wordt ondermeer gepraat over een uitkering op bijstandsniveau voor alle nieuwe arbeidsongeschikten. Door zich apart bij te verzekeren zou deze groep het eerder verdiende inkomen kunnen veilig stellen. Voor de PvdA liggen dergelijke maatregelen die de werknemers in hun koopkracht raken moeilijk.

Voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan van de werkgeversorganisatie VNO heeft gisteren gezegd dat “een nadere adviesaanvraag van het kabinet aan de SER over het terugdringen van het arbeidsverzuim nog altijd welkom” is. Brinkman beriep zich op Rinnooy Kans opmerking dat de SER toch met een verdeeld advies over de WAO zal komen toen hij voorstelde de Raad maar te passeren. Een nieuwe, gerichte adviesaanvraag zou “een positieve bijdrage kunnen zijn aan een meer unaniem SER-advies en daarmee kunnen leiden tot een tempoverhoging in de besluitvorming”, aldus de VNO-voorzitter.