ACF wil na herstel winst betaling dividend hervatten

AMSTERDAM, 23 APRIL. ACF Holding in Maarssen (handel in produkten voor gezondheidszorg) denkt na het herstel van winstgevendheid in 1990 over dit jaar de dividenduitkering te kunnen hervatten. De onderneming heeft na een ingrijpende sanering weer “perspectief” voor de langere termijn gekregen.

Dat heeft het bestuur van ACF gisteren meegedeeld in een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar. Na een verlies van 14,2 miljoen gulden in 1989 boekte het bedrijf vorig jaar 14,2 miljoen gulden winst, die geheel gebruikt is voor versterking van het eigen vermogen.

ACF is vorig jaar fundamenteel van karakter veranderd, zo zei bestuursvoorzitter P.M. Slagmulder. De houdstermaatschappij is teruggekeerd naar een beperkt aantal kernactiviteiten, waarvan de farmaceutische groothandel Brocacef verreweg de grootste is. Daarnaast bezit ACF enkele kleinere ondernemingen die onder meer implantaten, medische instrumenten, orthopedische produkten en geneesmiddelen fabriceren en verhandelen. Plantages in Zaire, Burundi en Guatemala - een erfenis uit de tijd dat de Amsterdamsche Chinine Fabrieken hun eigen grondstoffen verbouwden - moeten nog worden verkocht.

Eind jaren '80 was ACF veel gevarieerder. De aanvankelijk op geneesmiddelen georienteerde onderneming had, mede uit angst voor de toenemende druk op de marges door bezuinigingen in de gezondheidszorg, haar heil gezocht in acquisitie van technische produktiebedrijven. De meeste daarvan waren actief op voor ACF volstrekt onbekend terrein.

Opmerkelijk was vooral de verwerving van de Yoko, een handelsbedrijf in consumentenelektronica. De diversificatiestrategie pakte volledig verkeerd uit en leidde tot een groot verlies in 1989.

Bestuursvoorzitter mr. W. Koerten vertrok, waarna de leiding van ACF in handen kwam van de top van Brocacef, de winstgevende groothandel die in 1989 volledig eigendom van ACF werd.

Met een eigen vermogen dat op zeker moment nog slechts 3 miljoen gulden bedroeg werd in allerijl een herstelplan uitgestippeld. ACF zou zich toeleggen op distributie en marketing van farmaceutische produkten. De ABN verstrekte een kredietlijn van 200 miljoen gulden, waarbij aandelen van alle werkmaatschappijen als zekerheid dienden. In hoog tempo werden vervolgens de bedrijven van de hand gedaan die ACF meende te kunnen missen. De verkoop van bedrijven als Roterfarma, Multiplant, ACF Chemie, het 50 procents belang in verbandproducent Utermohlen en de belangen in Industrie Chimiche Italiane en de jodiumwinning in Chili leverden ACF dit en vorig jaar 130 miljoen gulden op. Mede daardoor kon het bancaire 'vangnet' inmiddels volledig worden afgelost.

De schulden van het bedrijf zijn tegelijk belangrijk afgenomen, waardoor de lagere rentelasten dit jaar een belangrijke bijdrage zullen leveren aan een hogere nettowinst, aldus ACF. Eind 1989 bedroegen de schulden nog 590 miljoen gulden, een jaar later 450 miljoen, waarvan 255 miljoen rentedragend. Dit jaar zullen de schulden waarschijnlijk dalen tot 370 miljoen gulden, waarvan 174 miljoen gulden rentedragend is.

ACF heeft haar eigen vermogen versterkt van 20,1 miljoen gulden eind 1989 tot het drievoudige daarvan ultimo 1990. Een belangrijke bijdrage hieraan leverde de participatie ter waarde van 45 miljoen gulden van de Duitse farmaceutische groothandel Schulze, dat nu zo'n 18 procent van ACF bezit.

Volgens ACF vormt die band met Schulze een voorbeeld van haar ontwikkeling op langere termijn. Ze voorziet een netwerk van strategische allianties met Europese branchegenoten, die uitwisseling van logistieke en automatiseringskennis en gezamenlijke inkoop en distributie beoogt. Wederzijdse deelnemingen sloot bestuurslid drs.

A.P. Blom overigens uit, omdat de meeste buitenlandse farmaceutische groothandels minder renderen dan Brocacef. Eerder ziet hij vorming van gezamenlijke ondernemingen.

ACF streeft ernaar de afhankelijkheid van medicijnen in haar leveringspakket de komende jaren terug te brengen naar zo'n 50 procent. In 1980 was dit nog 90 procent en vorig jaar 63 procent.

Omdat de handel in medicijnen nogal kwetsbaar is door voortdurende aanslagen op de marges bij de groothandel - zowel door overheidsingrijpen als onder druk van producenten - streeft ACF naar verbreding van haar leveringspakket aan de gezondsheidszorg. In het kader daarvan verwierf zij vorig jaar onder meer de bedrijven Fransen en Ebbink, die zich richten op orthopedische fabricage en de handel in paramedische hulpmiddelen.