Invoering eigen bijdrage ziektekosten ontraden

DEN HAAG, 19 april - Een verhoging van de inkomensafhankelijke (nominale) premie in de toekomstige zorgverzekering voor iedereen leent zich beter voor het vergroten van de financiele verantwoordelijkheid van verzekerden dan de invoering van een eigen bijdrage in de ziektekosten.

Dat is de strekking van een ontwerp-advies van de Ziekenfondsraad aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) waarover de raad zich donderdag zal uitspreken.

De Ziekenfondsraad was eind februari gevraagd met spoed te adviseren over twee alternatieve voorstellen die in de kabinetsdiscussie over de Tussenbalans waren geopperd. Binnen het kabinet was een meningsverschil over de manier waarop de financiele verantwoordelijkheid van de burger in de gezondheidszorg zou moeten worden vergroot. Premier Lubbers sprak zich uit voor de invoering van een eigen bijdrage in de ziektekosten, tot een maximum dat aan het inkomen is gerelateerd. Een dergelijke constructie stuit volgens de Ziekenfondsraad op te veel bezwaren. De raad kiest nu voor het voorstel waar staatssecretaris Simons zich in de ministerraad sterk voor maakte, ofwel een verhoging van de nominale premie van 15 procent naar 18 procent van de totale zorgkosten. Het kabinet besloot vervolgens de Ziekenfondsraad advies te vragen.

Beide alternatieven, die pas een rol gaan spelen in 1995 als de zorgverzekering voor iedereen wordt ingevoerd, moeten 1,3 miljard gulden opleveren. Daar staat een verlaging van de procentuele ziektekostenpremie tegenover. Verhoging van de nominale premie betekent niet dat verzekerden meer premie gaan betalen, maar dat een verschuiving in de wijze van premie heffen plaatsvindt.

Invoering van een eigen bijdrage wijst de Ziekenfondsraad af omdat het niet goed past in de opzet en structuur van de 'moderne zorgverzekering' waar het kabinet voor heeft gekozen. Om die ene verzekering voor alle Nederlanders mogelijk te maken, wordt stap voor stap het onderscheid tussen particuliere- en ziekenfondsverzekeringen verminderd. Alle verstrekkingen worden geleidelijk in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ondergebracht.

Een systeem van eigen bijdragen zou volgens de Ziekenfondsraad leiden tot “een verstoring van de in de zorgverzekering beoogde solidariteit en financiele toegankelijkheid” van de gezondheidszorg. Een dergelijke maatregel zou met name nadelig zijn voor langdurig zieken en chronische patienten (bijvoorbeeld reuma, astma, epilepsie) en grote problemen bij de uitvoering geven. De intensieve administratie die er voor nodig is, zal leiden tot meer regels en hogere uitvoeringskosten en dat is volgens de Ziekenfondsraad moeilijk te rijmen met de deregulering die hoort bij de voorgenomen stelselwijziging.

De voorzitter van de Ziekenfondsraad, L. de Graaf, zei onlangs in het geval van een eigen bijdrage te vrezen voor een “geweldige administratieve rompslomp”. De huisartsenvereniging LHV waarschuwde vorige maand dat nog afgezien van de bureaucratie die het gevolg zou zijn, een eigen bijdrage een drempelloos bezoek aan de huisarts in de weg zou staan.

Het kabinet zal binnenkort een standpunt over het advies innemen.