Geen korting op program versterking rivierdijken

DEN HAAG, 19 april - Op de versterking van de rivierdijken in Nederland mag niet worden bezuinigd. Nog voor 2000 moeten alle dijken zodanig zijn versterkt dat de kans op een overstroming nergens groter is dan 1 op 500. Van het totale programma moet in 2004 97 procent zijn voltooid.

De Tweede Kamer zal volgende week unaniem of vrijwel unaniem deze motie, die gisteren werd ingediend door het binnenkort vertrekkende lid Eversdijk (CDA), steunen. De Kamer duldt geen verder uitstel van het dijkversterkingsprogramma, althans geen uitstel om financiele redenen. Oorspronkelijk zou dit karwei in 1998 worden voltooid, maar de laatste jaren is de voorziene einddatum opgeschoven van 2000 naar 2004 en 2008.

Minister Maij-Weggen (waterstaat) zei gisteren de motie als een ondersteuning van haar beleid te beschouwen. De fracties houden voor de duidelijkheid toch aan de motie vast, omdat de minister in een eerder overleg en in een brief aan de Tweede Kamer twijfel heeft laten rijzen over het tempo waarin de dijkversterking kan worden voortgezet en over de financiering daarvan. Tot nu toe is het werk aan de rivierdijken bij overheidsbezuinigingen altijd buiten schot gebleven, ten koste van andere uitgaven bij het ministerie van verkeer en waterstaat. Maij-Weggen noemde gisteren de aanleg van wegen en, sinds kort, ook het openbaar vervoer als posten die voor de dijkversterking hebben moeten inleveren.

Bij eerdere gelegenheden wilde Maij-Weggen, evenmin trouwens als haar voorgangster Smit-Kroes, zich niet binden aan termijnen voor de dijkversterking die de Kamer in moties liet vastleggen. De Tweede Kamer heeft er wel begrip voor als om organisatorische of planologische redenen sommige dijkverzwaringen vertraging oplopen.

Woordvoerders van D66, Groen Links en PvdA onderstreepten dat dit vooral het geval kan zijn als het landschap moet worden ontzien en plannen vereist die daarmee rekening houden en goed met de bevolking worden besproken.

Maij-Weggen rekende de Kamer gisteren voor dat de dijkversterking over de jaren 1989 en 1990 185 miljoen gulden duurder is uitgevallen dan voorzien. De komende jaren staat er 750 miljoen gulden voor gereserveerd.

Als tegenprestatie voor de toezegging van de minister zal de Tweede Kamer binnenkort een wijziging van de Deltawet goedkeuren. Daarmee krijgt de aanleg van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg een wettelijke basis. Als een soort stok achter de deur ten behoeve van de dijkversterking weigerde de Kamer tot nu toe dit voorstel te behandelen.