Wijsgerig

Het bericht 'Rapport: niveau studie filosofie zorgwekkend' (NRC Handelsblad, 5 april) waarin kan worden gelezen dat het niveau van de opleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente 'te licht' zou zijn, aldus de visitatiecommissie Wijsbegeerte, kan gemakkelijk misverstanden oproepen.

De Twente opleiding is namelijk geen 'gewone' wijsbegeerte-opleiding.

Het gaat om een bovenbouwstudie Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving (WWTS), die gevolgd kan worden na een propaedeuse in een van de technische wetenschappen. Studenten van de studierichting WWTS (Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving) studeren niet af als wijsgeer (drs.), maar als wijsgerig ingenieur (ir).

De studierichting houdt een dubbele opleiding in: filosofie en een technische wetenschap en vindt haar kracht in de integratie van deze twee elementen. Omdat de studieduur dezelfde is als die van de zelfstandige opleidingen (namelijk 4 jaren), hebben zowel de technische als de wijsgerige component in WWTS noodgedwongen een ander karakter dan in de afzonderlijke studies. Natuurlijk wordt getracht binnen de door de minister toegestane tijd het maximale niveau te bereiken.

De visitatiecommissie heeft geoordeeld dat de studierichting op zichzelf een interessante onderneming is, maar dat het filosofisch deel te licht is om de benaming 'wijsgerig' te rechtvaardigen. Daarom pleit zij onder meer voor verzwaring van de filosofische component en verlenging van de cursusduur tot vijf jaar. Dit betoog wordt door ons van harte ondersteund.

De commissie heeft geen oordeel gegeven over de technische component (ongeveer de helft) van de studierichting anders dan dat de aanwezigheid van de technische component een sterk punt vormt van de opleiding.

    • Universiteit Twente
    • Prof. Dr. A. Rip