Verzekeringsraad verdeeld over terugdringen verzuim

ROTTERDAM, 16 APRIL. De Sociale Verzekeringsraad is verdeeld over de wijze waarop ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid moeten worden teruggedrongen. Dit blijkt uit het concept-advies over het wetsontwerp Terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, dat de raad donderdag bespreekt.

De verdeeldheid in de Sociale Verzekeringsraad (SVr) komt niet als verrassing, maar is wel een tegenslag voor het kabinet, dat hoge (financiele) verwachtingen heeft van terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de Tussenbalans rekent het kabinet voor de komende jaren op ongeveer 3,8 miljard besparingen op de sociale zekerheid, die voor een belangrijk deel moeten komen uit bestrijding van het verzuim. De verdeeldheid maakt het bovendien twijfelachtig of het kabinet erin slaagt de regelingen deze zomer aan te scherpen, zoals de bedoeling was.

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de onafhankelijke leden van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) kunnen zich in grote lijnen verenigen met de plannen van het kabinet om werkgevers die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte in dienst nemen te belonen (bonus) en bedrijven waar een werknemer arbeidsongeschikt wordt te beboeten (malus). Over de concrete uitwerking van dit zogenoemde bonus-malus-systeem lopen hun meningen echter uiteen. Zo is men het niet eens over de financiering. Als de malussen meer geld opbrengen dan de bonussen kosten willen werknemers en onafhankelijke raadsleden dit 'overschot' besteden aan projecten per bedrijfsvereniging om geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan werk te helpen of te houden. Eventuele tekorten moeten volgens deze raadsleden ten laste komen van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAf).

Werkgevers wijzen een bestemming per bedrijfstak van eventuele overschotten af. Zij willen deze ten goede laten komen aan het AAf, opdat de premies kunnen worden verlaagd.

Uit het concept-advies blijkt verder dat de SVr positief staat tegenover het kabinetsplan om bedrijven met een hoog ziekteverzuim meer premie voor de ziektewet te laten betalen dan bedrijven met minder zieke werknemers. Verdeeldheid heerst ook hier over de uitwerking. Verschil van mening bestaat vooral over de vraag of alle bedrijfsverenigingen (die met de uitvoering van de ziektewet zijn belast) zo'n gedifferentieerde premie moeten opleggen aan alle werkgevers (die deze premie ten dele doorberekenen aan hun werknemers). Sommige raadsleden willen bedrijfsverenigingen zelf laten beslissen of ze dit systeem van premiedifferentiatie in hun sector willen toepassen en hen de mogelijkheid bieden uitzonderingen te maken voor bijvoorbeeld kleine bedrijven.

De SVr adviseert de minister van sociale zaken en werkgelegenheid over wettelijke maatregelen en regelingen die in voorbereiding zijn op het terrein van de sociale verzekeringen. Het wetsontwerp Terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume vloeit voort uit afspraken die op 2 oktober zijn gemaakt tussen kabinet en sociale partners.