Aanklacht Waals dorp tegen VROM voor rechter

ROTTERDAM, 16 april - Bij de rechtbank in het Belgische Nijvel is vandaag de civiele procedure begonnen die bewoners van het dorp Mellery ten zuiden van Brussel hebben aangespannen tegen het Nederlandse ministerie van VROM en de provincie Zuid-Holland.

Beide overheidsinstellingen worden aangeklaagd wegens ernstige milieuvervuiling in het Waalse dorp, die de gezondheid van de bewoners in gevaar brengt. In de jaren tachtig zijn in Mellery grote hoeveelheden chemisch bedrijfsafval en vervuilde grond uit Zuid-Holland illegaal gestort in een zandgroeve.

De bewoners zijn van mening dat de provincie actief heeft meegewerkt aan de clandestiene afvoer van het vuil tussen 1983, toen Wallonie voor buitenlands afval werd gesloten, en 1987. Provinciale autoriteiten zouden ten onrechte vergunningen hebben verstrekt aan transporteurs als Kemp, die inmiddels in Nederland tot vierenhalf jaar gevangenisstraf is veroordeeld, en Zegwaard, tegen wie een strafzaak in voorbereiding is. Het ministerie van VROM (milieubeheer) wordt verweten geen pogingen te hebben ondernomen de verboden stort in Mellery te voorkomen.

De bewoners zijn het vooralsnog niet eens met de tot nu toe getroffen saneringsmaatregelen, waaronder de afvoer van schadelijke gassen, herbeplanting van de belt en het wegpompen van grondwater. Ze willen dat de belt geheel wordt afgegraven en eisen dat de gedaagden meebetalen aan een onafhankelijk onderzoek.

Als daaruit zou blijken dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn, eisen ze dat de illegaal gestorte stoffen worden weggehaald op straffe van een dwangsom van een miljoen Belgische francs (circa 50.000 gulden) per dag.

Vandaag zijn bij de Nijvelse rechtbank de inleidende procedures begonnen die moeten uitmonden in een openbare rechtszitting. Volgens ingewijden zal het nog wel enkele maanden duren voor beide partijen hun mondelinge pleidooien over de zaak zelf kunnen houden.

Het ministerie van VROM en de provincie Zuid-Holland laten zich hierbij formeel vertegenwoordigen door de landsadvocaat voor milieuzaken mr. B.D. Wubs. Deze wordt op zijn beurt vertegenwoordigd door de Belgische advocaat mr. E. Storme uit Gent.