Spaanse bisschoppen geven stemadvies; Slepende abortus-kwestie tot inzet gemaakt van gemeenteraadsverkiezingen

MADRID, 12 april - De Spaanse bisschoppen hebben aan gelovigen de raad gegeven bij verkiezingen hun stem uit te brengen op partijen die zich inzetten voor de bescherming van het ongeboren leven. Daarnaast hebben zij er nog eens nadrukkelijk op gewezen dat iedere katholiek die passief of actief meewerkt aan een abortus zich als geexcommuniceerd dient te beschouwen.

Met hun stemadvies hebben de bisschoppen de abortuskwestie mede tot inzet van de gemeenteraadsverkiezingen gemaakt, die eind volgende maand in Spanje worden gehouden. Van de grote partijen komen alleen de rechtse Partido Popular (PP) en twee regionale groeperingen in Baskenland en Catalonie in aanmerking voor een volgens episcopale normen uitgebrachte stem. Deze partijen zijn tegen een versoepeling van de huidige abortuswetgeving, al zegt de PP zich daarbij nadrukkelijk te baseren op “humanistische principes”.

Sinds 1985 is een zwangerschapsonderbreking in Spanje officieel toegestaan in drie gevallen: bij gevaar voor het leven van de vrouw, bij ernstige misvorming van de foetus en na een verkrachting. De bisschoppen vinden ook deze wet in strijd met het recht op leven.

Hun standpunten staan verwoord in een nota getiteld Honderd vragen en antwoorden betreffende de verdediging van het menselijk leven en de houding van de katholieken, die woensdag werd gepresenteerd door de hulpbisschop van Madrid. Vanaf een podium dat was volgehangen met immense foto's van ongeboren vruchten in verschillende stadia van hun ontwikkeling verklaarde de prelaat dat toegeeflijkheid inzake abortus een stap is in de richting van een totalitaire staat. Hij stelde de zwangerschapsonderbreking op een lijn met “de plaag van het terrorisme” en “andere vormen van genocide”.

De Honderd vragen en antwoorden sluiten in hun politieke strekking aan op een zeer omstreden document dat de bisschoppen eind vorig jaar openbaar maakten en waarin de publieke moraal werd behandeld. Zij waarschuwden destijds dat morele en ethische overwegingen een steeds kleinere rol spelen in het overheidsbeleid, dat zich liever richt naar uitslagen van opiniepeilingen en verkiezingen. Het herderlijk schrijven dat gisteren werd gepubliceerd stelt vast dat “de dingen niet waar of onwaar, goed of slecht zijn omdat een meerderheid dat op een bepaald moment beslist”.

Minister van justitie Tomas de la Quadra zei gisteren in een eerste reactie, dat de kerk uiteraard het volste recht heeft zich over zaken als abortus uit te spreken, maar dat Spanje geen staatsgodsdienst heeft en de regering namens alle burgers regeert. Volgens minister van sociale zaken Matilde Fernandez zijn de bisschoppen nu verplicht “de halve wereld te excommuniceren”. Naar schattingen van verschillende belangengroepen worden in Spanje jaarlijks tussen de 150.000 en 200.000 abortussen verricht. Slechts 30 a 40.000 daarvan geschieden volgens de eisen van de wet. De regering overweegt een herziening van de geldende bepalingen, maar algemeen wordt aangenomen dat men met het aansnijden van dit controversiele thema liever tot na de verkiezingen wacht.