Per regio andere aanpak verzuring

BILTHOVEN, 13 april - Het ministerie van VROM meent dat vooral op regionaal niveau aanvullende maatregelen nodig zijn om de verzuring in Nederland tegen te gaan.

Gisteren gaf het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene een toelichting op de eerder deze week bekend geworden resultaten van een grootschalig onderzoek naar de verzuring. Volgens topambtenaar Wolters van het ministerie is uit het onderzoek gebleken dat de verzuring veel meer een regionaal probleem is dan tot nu toe werd aangenomen. De verzuring is volgens het rapport in de afgelopen tien jaar afgenomen. Tevens blijkt dat de veehouderij een grotere bijdrage levert aan de verzuring dan tot nu toe bekend was. Natuurgebieden in de omgeving van regio's met veel vee hebben dus meer te lijden van de verzuring dan verder weg gelegen bossen.