Kabinet wil hardere aanpak werkloosheid

DEN HAAG, 13 april - Het kabinet wil extra maatregelen treffen om te voorkomen dat de werkloosheid volgend jaar weer gaat oplopen. Een van de oplossingen die ter discussie staan is een verlaging van de minimumloonkosten.

Premier Lubbers heeft dit gisteravond gezegd na afloop van de ministerraad. Een belangrijke rol in de kabinetsbesprekingen speelt het rapport over arbeidsparticipatie dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid begin dit jaar uitbracht. Hierin stelde de raad onder andere een verlaging van het minimumloon voor van op termijn dertig procent. Voor 18-jarigen zou de verlaging direct moeten worden ingevoerd. Vice-premier Kok zinspeelde eerder deze week tijdens een toespraak in Eindhoven ook al op een verlaging van de minimumloonkosten als instrument om de werkgelegenheid te vergroten.

De afgelopen jaren is er steeds sprake geweest van werkgelegenheidsgroei. Zo kwamen er vorig jaar nieuwe banen voor in totaal 160.000 personen. Het Centraal Planbureau verwacht dat er dit jaar nog maar 70.000 nieuwe banen bij zullen komen en volgend jaar 40.000 banen. Aangezien het aantal mensen dat zich op de arbeidsmarkt meldt nog steeds toeneemt zou de beperkte groei in 1992 er toe leiden dat de werkloosheid per saldo met tienduizend toeneemt. Samen met de begroting voor het komend jaar wil het kabinet een concreet pakket maatregelen aanbieden waarmee voorkomen wordt dat de werkloosheid voor het eerst sinds jaren weer gaat stijgen.

Het kabinet voert de werkgelegenheidsdiscussie samen met de besprekingen over de kaderbrief van minister Kok van financien. In deze brief worden de contouren geschetst voor de begroting van 1992.

Uit het stuk dat Kok vorige week aan zijn collega's stuurde blijkt dat volgend jaar nog voor een bedrag van 3,7 miljard gulden aan extra ombuigingsmaatregelen zal moeten worden getroffen om het financieringstekort op het voorgenomen niveau van 4,25 procent van het nationale inkomen te krijgen.

Het kabinet wijdde gisteren een eerste bespreking aan deze brief. Premier Lubbers maakte gisteren duidelijk dat het kabinet de kaderbrief in een wat “breder” perspectief wil plaatsen. Het mag volgens hem geen “puur budgettaire operatie” worden. Ook de werkgelegenheidsontwikkeling zal er bij worden betrokken.

Minister Kok wil volgend jaar onder andere geld besparen door departementen geen compensatie te geven voor gestegen prijzen. Vooral departementen die veel investeren worden door deze maatregel getroffen. Zo kost dit Defensie 600 miljoen gulden. Lubbers sprak gisteren dan ook over een “moeilijke afweging”.