Winstdaling Giessen; weer geen dividend

ROTTERDAM, 11 APRIL. Scheepsbouwonderneming Van der Giessen-De Noord heeft vorig jaar een resultaat na belastingen geboekt van 200.000 gulden. Een jaar eerder beliep het resultaat bijna zes ton. Ook deze keer zal het bedrijf geen dividend uitkeren.

Voor het lopende jaar verwacht de onderneming een “bescheiden positief” resultaat, aldus een vandaag uitgegeven verklaring.

Bij de bepaling van het bedrijfsresultaat is rekening gehouden met een gedeeltelijk gebruik van de voorziening marinebouw ter dekking van onderbezettingsverliezen. Volgens president-directeur ir. D. van Dort heeft de onderneming 3 miljoen gulden uit de reserve moeten halen. De voorziening marinebouw werd de afgelopoen jaren opgebouwd om de verwachte krimp van de marinemarkt te kunnen opvangen.

De geconsolideerde produktiewaarde - inclusief delen van schepen - steeg van 209 miljoen gulden in 1989 tot 261 miljoen gulden vorig jaar. De stijging werd vooral tot stand gebracht bij de civiele scheepsbouw terwijl de produktie bij de marinebouw verder daalde.

De onderneming heeft de afgelopen jaren het personeelsbestand aanzienlijk moeten verkleinen om de algehele malaise in de scheepsbouw het hoofd te kunnen bieden. In het verslagjaar is het natuurlijk verloop weer geheel aangevuld.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 0,9 miljoen gulden tegen 0,2 miljoen gulden in 1989. Het nettoresultaat kwam tot stand na aftrek van de resultaatafhankelijke verplichting aan de Nationale Investeringsbank van f 1,4 miljoen.