Kleurloze campagne tekent verkiezingen op Antillen; Holle frasen en partijprogramma's zonder diepgang

Op de Nederlandse Antillen worden morgen verkiezingen gehouden voor de eilandsraden. Die raden zijn te vergelijken met de gemeenteraden in Nederland, maar de eilandverkiezingen zijn vaak belangrijker voor de politieke verhoudingen op de Antillen dan de landelijke verkiezingen voor de Staten, het parlement.

WILLEMSTAD, 11 april - In de laatste dagen van de campagne is het enthousiasme voor de verkiezingen op de Antillen nog wat opgelaaid.

Toch moet de huidige campagne op de vijf eilanden worden aangemerkt als een van de lauwste sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1951.

Zelfs vakbonden, werkgeversorganisaties, kerkelijke en andere maatschappelijke groeperingen hebben er de voorkeur aan gegeven zich niet in te laten met de slappe verkiezingsstrijd. Een ander kenmerk van de aanloop tot de verkiezingen is de opeenstapeling van holle frasen en weinigzeggende partijprogramma's zonder diepgang of enige blijk van visie.

Op Cura(c,)ao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius dingen morgen circa 23 politieke partijen naar de in totaal 49 beschikbare zetels in de vijf eilandsraden. Op grond van een meerderheid van zetels in elke eilandsraad wordt vervolgens een eilandsregering gevormd die in juli zitting neemt. De coalitiegenoten wijzen op grond van hun behaalde zetels en een politiek akkoord gedeputeerden aan.

Samen met de secretaris en de Gezaghebber - een door de Kroon en op voordracht van de centrale overheid voor zes jaar benoemde functionaris - vormen zij het Bestuurscollege. Tussentijdse verkiezingen voor de eilandsraad zijn niet mogelijk, in tegenstelling tot het parlement, de Staten. De kleurloosheid van de campagnes komt wellicht doordat er nauwelijks veranderingen zijn te verwachten in de machtsverhoudingen, zoals die vorig jaar bij de parlementsverkiezingen zijn bepaald. Zelfs op Sint Maarten, waar vooraf hevig is gezinspeeld op het einde van het 35-jarige politieke imperium van de leider van de Democratische Partij Claude Wathey, zal nog moeten blijken dat de oppositie een vuist kan maken. De SPA die vorig jaar verrassend een van de drie Statenzetels van de DP afpikte, is broos gebleken. Een andere nieuwe partij, de PDP, onder aanvoering van oud-DP- Statenlid Millicent Ocuna-de Weever, lijkt even goede kansen te hebben om Wathey diens politieke leven zuur te maken. En dan zijn er nog vijf partijen die in Philipsburg een gooi doen naar de gunst van de kiezers.

Juist deze versnippering van oppositionele krachten, speelt Wathey's DP voor de zoveelste maal in de kaart. Het is dus nog geen uitgemaakte zaak dat Wathey en zijn DP er na vrijdag uitliggen. Als de belangstelling bij de diverse partijbijeenkomsten als leidraad wordt gehanteerd, dan zou Wathey zelfs nog voor verrassingen kunnen zorgen.

Wel mag worden verwacht dat hij zijn absolute meerderheid kwijt zal raken en dat er dus voor het eerst sinds de invoering van het Statuut in 1954 op Sint Maarten een coalitie moet worden gevormd voor de samenstelling van het eilandsbestuur. Op zich is dat al een flinke aderlating voor Wathey's DP.

Op Cura(c,)ao is algemeen de verwachting dat de PNP van premier Maria Liberia-Peters opnieuw als de grootste partij uit de bus komt, gevolgd door coalitiegenoot Fol-Si. Opmerkelijk genoeg concentreert de verkiezingsstrijd zich voornamelijk op deze twee regeringspartners.

Fol-Si, met leider George Hueck, is met succes op zoek gegaan naar steun van een deel van de vakbeweging, hoewel zegslieden van deze zelfde bonden tot voor kort zeiden dat de campagnes van Fol-Si gedrenkt zijn in corruptie. Het stemadvies voor Fol-Si roept des te meer vragen op, omdat enkele vakbondsleiders de laatste tijd openlijk zijn gefeteerd door Fol-Si-bestuurders, met allerlei nevenfuncties en buitenlandse reizen.

Of het stemadvies effect sorteert, valt sterk te betwijfelen gezien de ervaringen in het verleden. Wel is het zo dat Fol-Si als enige een echte bedreiging vormt voor PNP. Als die partij sterker uit de bus komt dan vorig jaar, kan dat de dominerende positie van de PNP in de overheid op de eilanden ondermijnen. Hoewel er niet aan wordt getwijfeld dat de huidige coalitie opnieuw een riante meerderheid zal weten te bemachtigen, is het nog niet zo zeker of de PNP coalitiegenoot Fol-Si als de ideale partner beschouwt. Voor de derde achtereenvolgende keer mikt Liberia daarom op een absolute meerderheid in de eilandsraad. De vorige twee keren is haar dat niet gelukt, maar als haar partij hetzelfde aantal stemmen haalt als vorig jaar bij de Statenverkiezingen is dat nu niet ondenkbeeldig. Gebeurt dat niet, dan zou PNP moeten hopen dat de oppositie wat sterker voor de dag komt om langs die weg Fol-Si op afstand te houden. De oppositiepartijen MAN van ex-premier Don Martina, DP en Nos Patria moeten al genoeg moeite doen om nog te mogen meedoen aan het politieke spel. Zelfs bij stemmenwinst vormen zij in elk geval geen enkele bedreiging voor PNP.

Op Sint Eustatius en Saba, met elk slechts enkele honderden kiesgerechtigden, worden zo mogelijk nog minder politieke verschuivingen verwacht. Vooral Will Johnson van de Sabaanse WIPM verwacht weer alle touwtjes in handen te krijgen ten koste van de partij van een jeugdige neef. De DP op Sint Eustatius moet meer moeite doen om in het zadel te blijven. Op Bonaire kan de regerende UPB van Rudy Ellis wellicht aan het bewind blijven, maar het moet niet uitgesloten worden geacht dat met name de nieuwe partij Paboso verrassend sterk naar voren kan treden en zo een geduchte opposant kan worden in de nieuwe eilandsraad van Bonaire. Over de kansen van de partijen DPB, POB en CAS durven weinigen een gok te wagen.

In de cel zijn de microtubuli met hun minkant stevig verankerd in een centraal punt bij de celkern. Als in- en uitschuivende antennes waaieren ze uit over het hele cytoplasma. Ze spelen een belangrijke rol bij het uitsorteren en verdelen van de chromosomen tijdens de celdeling. Een andere belangrijke taak van de microtubuli is dat ze de diverse celorganellen (afgezonderde compartimenten in de cel waarin gespecialiseerde reacties plaatsvinden) via hulpeiwitten op hun plaats houden.

    • Frans Heiligers