Advocaten: meer hulp geven aan asielzoekers

DEN HAAG, 11 april - Justitie legt met betrekking tot asielzoekers teveel nadruk op de beheersing van de problemen en heeft te weinig aandacht voor de rechtsbescherming. Dat heeft mr. W.G. van Hassel, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, gisteren in Den Haag gezegd bij de presentatie van het jaarverslag van de Orde.

Een adviescommissie heeft de minister van justitie geadviseerd om vier grote centra ('processing centres') te openen, waar asielzoekers in de eerste dagen na hun aankomst in Nederland een uitgebreid vragenformulier moeten invullen als toelichting op hun asielverzoek.

Dat formulier vormt dan de basis voor de verdere procedure. De Orde vindt dat rechtsbijstand door advocaten bij het opstellen van die toelichting onontbeerlijk is.

“Het is alsof een leerling de eerste dag op school al meteen een proefwerk moet maken. Maar dan wel een dat beslissend is voor zijn verdere lot. Je kunt het niet aan mensen die soms nauwelijks kunnen lezen en schrijven overlaten zelf die formulieren in te vullen, zonder juridische bijstand. Dan is er geen sprake van adequate rechtsbescherming”, aldus Van Hassel.

De Orde wil daarom samen met VluchtelingenWerk en de Bureaus voor Rechtshulp piketdiensten instellen voor advocaten die bij toerbeurt asielzoekers helpen bij hun toelichting op de asielaanvrage. Hiervoor zou de overheid voldoende spreekkamers, tolken en technische hulpmiddelen beschikbaar moeten stellen. Ook dringt de Orde aan op een behoorlijke vergoeding van de reiskosten en de reistijd van advocaten die rechtsbijstand verlenen aan asielzoekers. De vergoeding voor tijdrovende asielzaken zou moeten worden verbeterd.

Verder streeft de Orde naar de al eerder aangekondigde oprichting van een zogenaamd A-team van advocaten die snel in het hele land asielzoekers kunnen bijstaan in hun verdere procedure. Volgende week wordt daartoe de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers opgericht. Deze stichting zal zich ook bezighouden met de begeleiding en training van advocaten die zich op dit onderwerp willen specialiseren.