PvdA verbindt voorwaarden aan huurverhoging

DEN HAAG, 10 april - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de huurverhoging van 5,5 procent die het kabinet per 1 juli wil doorvoeren. Dit blijkt uit de reactie van de fractie op het bewuste wetsvoorstel.

De huurverhoging mag van de PvdA niet tot een bezuiniging op individuele huursubsidie leiden, waardoor volgens het kabinetsvoorstel vooral bejaarden en alleenstaanden met een inkomen iets boven het minimum zouden worden getroffen. De fractie constateert verder het belang van de koppeling: zonder dit mechanisme zou de huurstijging tot groot koopkrachtverlies voor de lagere inkomensgroepen leiden. De PvdA wil dat de huurverhogingen, die volgens het kabinet ten minste tot en met 1995 jaarlijks 5,5 procent moet bedragen, ter discussie wordt gesteld als de rente zakt. Tot slot is voor de PvdA een evenredige stijging van het huurwaardeforfait, de belasting voor huiseigenaren, een voorwaarde om met de huurverhoging te kunnen instemmen.

Het CDA gaat akkoord met de 5,5 procent huurverhoging, maar gaat eveneens uit van een daarmee corresponderende verhoging van de woonlasten voor eigen-huisbezitters. Over de bezuinigingen op de individuele huursubsidie houdt de CDA-fractie zich nog op de vlakte.

Het CDA stelt wel vast dat door de hogere huren nieuwe woningen voor de laagste inkomens vaak niet meer betaalbaar zijn. Des te belangrijker is het volgens de CDA-fractie dat de goedkopere, bestaande woningen voor deze groepen beschikbaar zijn en dat dus de doorstroming wordt bevorderd. Het CDA vindt dat staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) daarvoor desnoods eerder maatregelen moet nemen. Tot nu toe houdt Heerma maatregelen als tijdelijke huurcontracten achter de hand. Bij dat systeem moeten bewoners als ze meer zijn gaan verdienen na verloop van tijd of verhuizen naar een duurder huis of een hogere huur betalen. Heerma wil dit zo nodig in 1995 voor nieuwe huurcontracten invoeren.

D66 steunt de huurverhoging maar vindt net als de PvdA dat niet op individuele huursubsidie mag worden gekort. De VVD meent dat de huurverhoging tot 4,5 procent moet worden beperkt, het huurwaardeforfait niet omhoog moet en dat er meer moet worden bezuinigd op subsidies voor de stadsvernieuwing. Groen Links gaat de huurverhoging te ver. Deze fractie vindt dat het kabinet de onbeperkte aftrek van hypotheekrente voor huiseigenaren moet aanpakken.