Avro, KRO en NCRV keren zich tegen de zenderindeling

HILVERSUM, 6 april - De omroepverenigingen AVRO, KRO en NCRV hebben aan het Commissariaat voor de Media gevraagd de reorganisatie van het bestel waar een meerderheid van het NOS-bestuur het begin maart over eens werd, onverbindend te verklaren.

In een brief aan het Commissariaat hebben de drie omroepverenigingen die zouden uitzenden op het eerste net, zich gisteren gekeerd tegen het plan voor de nieuwe zenderindeling en het door het dagelijks bestuur van de NOS voorgestelde 'gedifferentieerde' publiek bestel.

Dat nieuwe bestel is opgezet om een dam op te werpen tegen de bedreiging van de commerciele televisie.

De drie A-omroepen vinden dat het plan afbreuk doet aan de gelijkwaardigheid en pluriformiteit van het huidige bestel, zoals dat is vastgelegd in de Mediawet. Ze verzetten zich bovendien tegen het grote aantal niet-ledengebonden zendgemachtigden, dat ook een plaats moet krijgen op het eerste net. Voorts vinden zij dat de andere omroepen onevenredig worden bevoordeeld: de VARA en de VPRO (met de NOS) op Nederland 3 en TROS, Veronica en EO op het tweede net.

In het NOS-bestuur is gisteren geen overeenstemming bereikt over de eis van TROS en Veronica om met ruimere financiele en programmatische mogelijkheden daadwerkelijk als 'kostverdieners' van het publieke bestel te kunnen fungeren. Volgens AVRO, KRO en NCRV is dat in strijd met de Mediawet, evenals de invoering van reclame in programma-onderbrekingen en de verplichte verregaande samenwerking op het gebied van programmering en bedrijfsvoering. Omdat de AVRO, met het oog op samenwerking met TROS en Veronica, op het gebied van faciliteiten en huisvesting eerder afspraken had gemaakt, verwacht deze omroep door het NOS-plan aanzienlijke schade op te lopen.

De drie omroepen sluiten niet uit dat ze, als het Commissariaat aan hun bezwaren geen gehoor geeft, in beroep zullen gaan bij de Raad van State. Het dagelijks bestuur van de NOS betreurt bij monde van een woordvoerder het bezwaarschrift van de drie omroepverenigingen en hoopt dat ze de komende week “op hun schreden terugkeren”. Het NOS-bestuur wil volgende week vrijdag, in een extra vergadering, alsnog tot overeenstemming komen. De NOS beschouwt de meerjarenvisie, zoals neergelegd door NOS-bestuursvoorzitter M. de Jong, als een belangrijke bijdrage aan de notitie over de toekomst van het publieke bestel, die minister d'Ancona een de Tweede Kamer heeft toegezegd.

In een reactie op het bezwaar van de drie omroepen zei TROS-directeur C. Wolzak dat het de hoogste tijd wordt dat de omroepen zo snel mogelijk tot overeenstemming komen: “Volgens de berekeningen derft de publieke omroep nu jaarlijks 50 miljoen gulden aan reclame-inkomsten; dat is een miljoen per week. Ik zou het niet graag op mijn geweten hebben om het plan dat er nu ligt om zeep te helpen.”