Advies: economische faculteit aan de UvA drastisch reorganiseren

ROTTERDAM, 5 april - De economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam dient drastisch te worden gereorganiseerd. Het huidige bestuur moet opstappen, het aantal vakgroepen dient gereduceerd en er moet een behoorlijk en samenhangend onderwijsprogramma worden opgezet.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen die een commissie onder leiding van prof.dr. R.J. in 't Veld doet in het rapport dat zij gisteren heeft uitgebracht aan de faculteit en het college van bestuur.

De commissie werd in januari ingesteld. Dat gebeurde toen het college van bestuur bleek dat er al enige tijd binnen de faculteit economie sprake was van een ernstige crisis. Met name de bedrijfseconomen verweten de faculteit dat zij te weinig geld kregen. De faculteit zelf beweerde dat de schuld bij het college van bestuur lag omdat deze de faculteit financieel benadeelde.

Volgens de commissie beschikt de faculteit over voldoende geld om een groot aantal studenten goed onderwijs te kunnen geven. Maar binnen de faculteit is er op veel plaatsen sprake van “ernstige verloedering”.

Zij wijt dat deels aan de fusie begin jaren tachtig tussen de faculteiten voor economie en econometrie. Die heeft in feite alleen maar op papier plaatsgehad.

Het ontbreken van een sterke leiding - die genomen besluiten ook uitvoert - en de versplintering van de faculteit in een groot aantal zelfstandige vakgroepen hebben geleid tot een zorgwekkende situatie, zo constateert de commissie. Er is geen sprake van een enigszins samenhangend onderwijsprogramma, belangrijke stukken onderwijs worden door student-assistenten gegeven. Op slechts enkele plaatsen binnen de faculteit is er sprake van toonaangevend onderzoek. De faculteit telt veel docenten van veertig jaar of ouder die er tot dusver niet in zijn geslaagd een proefschrift te schrijven. De commissie stelt voor deze personen volledig met onderwijs te belasten.