Tekst resolutie over staakt-het-vuren

Hieronder volgen de belangrijkste passages uit de resolutie voor een staakt-het-vuren in het Golfgebied:

De Veiligheidsraad: - Eist dat Irak en Koeweit hun grenslijn accepteren zoals die in 1963 in een verdrag tussen beide landen is vastgelegd en garandeert de onschendbaarheid van die grens. - Verzoekt de secretaris-generaal binnen drie dagen een plan voor te leggen voor de onmiddelijke stationering van waarnemers in een gedemilitariseerde zone, die bij deze wordt ingesteld 10 kilometer in Irak en 5 kilometer in Koeweit gerekend vanaf de grens van 1963.

- Merkt op dat zodra deze eenheid waarnemers operationeel is, de voorwaarde is vervuld voor het terugtrekken van de geallieerde troepen uit Irak.

- Besluit dat Irak onvoorwaardelijk moet instemmen met de vernietiging of verwijdering onder internationaal toezicht, van a) alle chemische en biologische wapens en alle onderzoeks-, ontwikkelings-, ondersteunings- en produktiefaciliteiten en b) alle raketten met een bereik van meer dan 150 kilometer en hun onderdelen en reparatie- en produktiefaciliteiten.

- Besluit, voor de implementatie van het bovenstaande, het volgende: A Irak moet binnen vijftien dagen na het aanvaarden van deze resolutie de secretaris-generaal een verklaring overleggen met de lokaties, hoeveelheden en typen van alle voorwerpen die in bovengaande paragraaf zijn aangegeven en instemmen met inspectie ter plaatse, zoals hieronder aangegeven; B de secretaris-generaal zal binnen 45 dagen na het aanvaarden van deze resolutie een plan voorleggen voor de voltooiing van de volgende acties binnen 45 dagen na goedkeuring ervan: 1 de vorming van een speciale commissie, die inspecties ter plaatse zal uitvoeren van de faciliteiten met betrekking tot biologische, chemische en raketwapens; 2 het afstaan, door Irak aan de commissie, van alle bovengenoemde voorwerpen voor hun vernietiging of verwijdering, inclusief de voorwerpen op de door de commissie aangewezen lokaties en de vernietiging, door Irak en onder toezicht van de commissie, van alle raketinstallaties, inclusief lanceerinrichtingen, zoals boven aangegeven; 3 de steun en samenwerking van de Speciale Commissie met de directeur-generaal van het Internationale Agentschap voor Kernenergie IAEA.

- Verzoekt de secretaris-generaal de Veiligheidsraad op de hoogte te houden van stappen voor de terugkeer van al het Koeweitse bezit dat door Irak is afgenomen, inclusief de bezittingen die volgens Koeweit niet zijn teruggegeven of niet intact zijn teruggegeven; - Bevestigt dat Irak volgens internationaal recht aansprakelijk is voor enig direct verlies, beschadiging, inclusief milieuschade en de uitputting van hulpbronnen, als gevolg van de onwettige invasie en bezetting van Koeweit; - Besluit dat het verbod op de levering aan Irak van goederen volgens resolutie 661 niet van toepassing is op voedselprodukten; - Besluit dat volgens resolutie 661 en latere aanverwante resoluties alle staten zullen voortgaan met het verhinderen van de verkoop aan Irak, door hun onderdanen of vanaf hun grondgebied of door vliegtuigen of schepen onder hun vlag, van wapens en aanverwant materiaal van elk type en onderdelen en produktiemiddelen daarvan. (Reuter-UPI)