Kamer verlangt scherpe studie naar subsidies

DEN HAAG, 4 april - De Tweede Kamer vindt dat een aantal subsidieregelingen kritisch moet worden onderzocht en als ze niet voldoen aan bepaalde eisen, moeten verdwijnen.

Dit blijkt uit de reacties van financiele woordvoerders van de fracties, nadat minister Kok (financien) gisteren ambtelijke rapportages over de subsidies naar de Tweede Kamer had gestuurd.

Het Kamerlid Terpstra (CDA) ziet in subsidies een mogelijkheid noodzakelijke bezuinigingen op de rijksuitgaven door te voeren, omdat zijn fractie verdere lastenverzwaringen voor de burger afwijst. Hij noemt sectoren als rechtshulp, onderwijs en volksgezondheid als mogelijkheden.

De CDA'er sluit volkshuisvesting nadrukkelijk uit van verdere bezuinigingen. Hij noemt staatssecretaris Heerma “de enige bewindspersoon die bij de Tussenbalans zijn werk goed heeft gedaan”.

Dat heeft al geleid tot bezuinigingen op subsidies en dus tot hogere huren. “Zoiets moet je belonen en niet met verdere bezuinigingen bestraffen”, zegt Terpstra.

Zowel Terpstra als het Kamerlid Vermeend (PvdA) vindt dat de rapporten in de Tweede Kamer moeten worden besproken, te meer daar de discussie over de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsuitgaven al gaande is. Vermeend zegt dat de rapporten, maar ook eerder onderzoek van de Algemene Rekenkamer, aanleiding zijn subsidies kritisch te bezien op doelmatigheid, doeltreffendheid en actualiteit. “Daar schort nog veel te veel aan.” Hij vindt dat de departementen daaraan te weinig hebben gedaan. “Als over de subsidies aan de hand van die criteria negatieve conclusies worden getrokken, moet dat ook consequenties hebben.”

De VVD'er De Korte denkt dat op subsidies nog heel wat kan worden bezuinigd. Hij vindt dat behalve de 25 grote subsidiestromen die het ministerie van financien tegen het licht heeft gehouden, ook de 700 kleinere regelingen moeten worden onderzocht, eventueel door de Algemene Rekenkamer.

Minister Kok laat in zijn brief aan de Tweede Kamer met nadruk weten dat de subsidierapporten, waarvan de inhoud via diverse publikaties al begin dit jaar officieus bekend was geworden, slechts een ambtelijke status hebben. “Het stuk geeft niet de mening van het kabinet weer.”

Het rapport heeft, schrijft de minister, als een van de bouwstenen gediend bij de besluiten over de Tussenbalans, de meerjarenbezuiniging die het kabinet eerder dit jaar presenteerde. De rapportage is tegen de zin van het kabinet, op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, nu officieel openbaar gemaakt.