'VS en SU doen alles om escalatie van oorlog te voorkomen'

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de gezamenlijke verklaring inzake de Golfoorlog van de ministers Baker en Bessmertnych

In de loop van de besprekingen die van 26 tot 29 januari in Washington zijn gehouden hebben de ministers van buitenlandse zaken Bessmertnych en Baker veel aandacht besteed aan de situatie in de Perzische Golf.

De ministers bevestigden de toewijding van hun landen aan de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in verband met de Iraakse agressie tegen Koeweit. Zij betuigden hun spijt dat talrijke toenaderingspogingen door de VN, door andere internationale organisaties en door individuele landen en diplomaten alle zijn afgehouden door Irak. De door de VN geautoriseerde militaire actie is geprovoceerd door de weigering van de Iraakse leiding toe te geven aan de duidelijke en wettige eisen van de internationale gemeenschap inzake de terugtrekking uit Koeweit.

Minister Baker onderstreepte dat de Verenigde Staten en hun coalitiepartners de bevrijding van Koeweit nastreven en niet de vernietiging van Irak. Hij onderstreepte dat de VS geen twist hebben met het Iraakse volk, en geen bedreiging vormen voor Iraakse territoriale integriteit. Minister Baker herhaalde dat de VS hun best doen verliezen onder de burgerbevolking te vermijden, en geen belang hebben bij uitbreiding van het conflict.

Minister Bessmertnych nam nota van de Amerikaanse stellingname en stemde ermee in dat de terugtrekking van Irak uit Koeweit het doel moet blijven van de internationale gemeenschap. Beide partijen menen dat al het mogelijke moet worden gedaan om verdere escalatie van de oorlog te voorkomen.

De ministers blijven geloven dat een beeindiging van de vijandelijkheden mogelijk zou zijn als Irak zich ondubbelzinnig bereid zou tonen tot terugtrekking uit Koeweit. Zij menen ook dat deze bereidheid moet worden ondersteund door onmiddelijke, concrete stappen die leiden tot het volledig nakomen van de resoluties van de Veiligheidsraad.

De Iraakse leiding moet de wil van de internationale gemeenschap respecteren. Door dat te doen kan zij een einde maken aan het geweld en het bloedvergieten. De ministers waren het erover eens dat het vestigen van duurzame stabiliteit en vrede in de regio na het conflict een hoge prioriteit zal zijn van beide regeringen. Het verkleinen van de kans op oorlog en misrekening zal essentieel zijn, te meer omdat een wapenwedloop in deze explosieve regio slechts meer geweld en extremisme zal opwekken.

Daarbij zal het aanpakken van de oorzaken van de instabiliteit en de bronnen van de conflicten, inclusief het Arabisch-Israelische conflict, van groot belang zijn. Beide ministers waren het erover eens dat het zonder een zinvol vredesproces - dat een rechtvaardige vrede, veiligheid en ware verzoening met Israel bevordert - niet mogelijk zal zijn de wortels van conflict en instabiliteit in de regio aan te pakken. De ministers zijn met het oog daarop overeengekomen dat na de crisis in de Perzische Golf gezamenlijke Sovjet-Amerikaanse pogingen om een Arabisch-Israelische vrede en regionale stabiliteit te bevorderen, in overleg met andere partijen in de regio, ten sterkste gestimuleerd zullen worden.

De twee ministers vertrouwen erop dat de VS en de Sovjet-Unie, zoals is gebleken bij verschillende andere regionale conflicten, een substantiele bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van een omvattende regeling voor het Midden-Oosten.