Tekort sociale fondsen stijgt tot twee miljard

ROTTERDAM, 30 JAN. De vermogenspositie van de arbeidsongeschiktheidsfondsen AAF en AOF verslechtert dit jaar aanzienlijk meer dan beide fondsen tot voor kort verwachtten.

In november voorspelden zij voor dit jaar een vermogenstekort van 1, 2 miljard gulden. Nu wordt rekening gehouden met een tekort van 2 miljard gulden aan het eind van dit jaar.

Dit blijkt uit een nota van de fondsbesturen. Daarin worden de gevolgen berekend van de door staatssecretaris Ter Veld (sociale zekerheid) voor 1991 vastgestelde premiepercentages. Het tekort heeft niet onmiddellijk gevolgen voor de uitkeringen. Met een kleiner vermogen dan voorgeschreven trekken de fondsen in feite een wissel op de toekomst.

Voor de verslechterde financiele positie van het AAF-fonds (voor de uitkeringen krachtens de algemene arbeidsongeschiktheidswet, AAW) en het AOF-fonds (wet op de arbeidsongeschiktheid, WAO) worden vier oorzaken genoemd: het achterwege blijven van een toegezegde rijksbijdrage, minder inkomsten door een lager vastgestelde WAO-premie, verhoogde lasten voor overhevelingstoeslagen en sociale werkgeverslasten en verhoogde kosten om premies te innen.

Eind 1991 worden ongeveer 902.000 arbeidsongeschikten verwacht, 19.000 meer dan eind vorig jaar. Het aantal arbeidsongeschikten nam vorig jaar met 38.000 toe. De geringere toename dit jaar wordt voor een deel toegeschreven aan het in werking treden van de inkomenseis in de AAW voor bepaalde groepen per 1 juli aanstaande. Naar verwachting zal als gevolg daarvan de uitkering aan ongeveer 9.000 personen worden gestopt.

De fondsbesturen hebben geen rekening gehouden met de afspraken die kabinet en sociale partners tijdens het Najaarsoverleg hebben gemaakt over terugdringing van het aantal arbeidsongeschikten.