Onderzoek besparende heffingen op energie

DEN HAAG, 30 jan. - Het kabinet studeert op de mogelijkheid de komende jaren de energietarieven door middel van heffingen fors te verhogen om zo tot een zuiniger verbruik te komen.

Deze heffingen zouden in de plaats moeten komen van de energiesubsidies die nu met hetzelfde doel voor ogen worden gegeven.

Minister Alders (milieubeheer) heeft de ministerraad een notitie gestuurd, waarin de energietarieven en de voor- en nadelen van regulerende milieuheffingen aan de orde komen. Hij herinnert er in de notitie aan dat alleen zeer drastische tariefverhogingen het beoogde effect van energiebesparing bereiken. Dat is al eerder gebleken uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. Daarin werd geconcludeerd dat om bijvoorbeeld een energiebesparing van 5 procent te bereiken een prijsverhoging van 50 procent noodzakelijk is.

Het ministerie van financien heeft vraagtekens gezet bij het nut van de energiesubsidies en regulerende heffingen als alternatief gesuggereerd. Alders is van hogere energietarieven geen tegenstander, maar wijst op de gevolgen voor de lagere-inkomensgroepen. Compensatie langs fiscale weg of op een andere manier is volgens hem geboden. Alders vindt overigens dat de heffingen er niet eerder mogen komen dan nadat de energiesubsidies zijn afgeschaft. Een eventuele opbrengst moet volgens hem aan de uitvoering van het milieubeleid worden besteed. In het algemeen geldt voor reguliere milieuheffingen overigens dat daarmee niet wordt beoogd extra geld voor de overheid binnen te halen, maar om het gedrag van burgers en bedrijven te beinvloeden.

In het kabinet verzet minister Andriessen (economische zaken) zich tegen afschaffing van de energiesubsidies. Hij vindt dat het onderzoek naar de voor- en nadelen van reguliere heffingen, waarvan de resultaten in de loop van dit jaar op tafel komen, moet worden afgewacht. Heffingen die tot drastische verhogingen van de energietarieven leiden kunnen volgens hem alleen worden doorgevoerd als daarmee de prijsverschillen met de andere EG-landen niet te groot worden.

Volgens gisteren gepresenteerde berekeningen van het Centrum voor Energiebesparingen en Schone Technologie zijn, om tot energiebesparing te komen heffingen nodig van ongeveer 40 cent op een liter benzine of diesel, 28 cent op een kubieke meter aardgas en 9 cent per kilowattuur elektriciteit.