Wallage: gymnasium niet bedreigd door invoering van basisvorming

DEN HAAG, 29 jan. - Na invoering van de basisvorming houden traditionele schooltypen zoals het gymnasium de mogelijkheid de leerlingen voor de specifieke eisen van hun examen voor te bereiden.

Dat schrijft staatssecretaris Wallage (onderwijs) in antwoord op de kritiek die de Tweede Kamer vorige maand uitte op zijn plannen met de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

CDA en VVD vreesden dat door de invoering van de veertien vakken en de aandacht voor studievaardigheden, te weinig tijd zou overblijven voor bijvoorbeeld de moderne vreemde talen en Latijn en Grieks. Wel geeft Wallage in zijn antwoord van 140 pagina's toe dat enkele uren Grieks en Latijn uit de eerste twee jaar naar latere jaren moeten worden geschoven.

De basisvorming wordt afgesloten met toetsen voor de veertien vakken waarvoor de overheid 'kerndoelen' formuleert. Het bijzonder onderwijs krijgt de mogelijkheid op levenbeschouwelijke gronden van die kerndoelen af te wijken. D66 vindt echter dat bijvoorbeeld de Vrije Scholen om onderwijskundige redenen diezelfde gelegenheid moeten krijgen. Wallage houdt dit voorstel in beraad.

De Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs (ARVO) heeft in een vandaag verschenen advies voorgesteld de toetsen die in de plannen van Wallage ook door de overheid worden vastgesteld, door de scholen zelf te laten maken. De ARVO voorziet anders een inbreuk op de onderwijsvrijheid en een “kostbare organisatorische rompslomp”. De overheid zou zich moeten beperken tot het verstrekken van voorbeelden van toetsen.

Wallage deelt niet de vrees van onder meer de VVD en het GPV dat gelijktijdige invoering van basisvorming, schaalvergroting en deregulering een te grote last voor het voortgezet onderwijs betekent. Hij wijst op de uitbreiding van de personeelsformatie die scholen in het eerste voorbereidingsjaar van de basisvorming krijgen.

Wallage gaat er, ondanks alle kritiek, nog steeds van uit dat de basisvorming per 1 augustus kan worden ingevoerd. Hij wijst erop dat het eerste jaar toch een voorbereidingsjaar was, dat ook door kan gaan bij eventuele vertraging in de parlementaire behandeling. Moeilijker ligt het voor het lager beroepsonderwijs dat per 1 augustus zou worden omgezet in het voorbereidend beroepsonderwijs. Bij eventuele vertraging wil Wallage hiervoor “voorzieningen treffen”.