PvdA: jaar lang wachten met nieuwe scholen

DEN HAAG, 29 jan. - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat er een jaar lang geen nieuwe basisscholen meer worden gesticht.

Deze 'adempauze' zou zo'n 60 tot 70 scholen schelen. In tegenstelling tot het voorstel voor schaalvergroting van staatssecretaris Wallage (onderwijs), zou het plan bovendien “de rust in het onderwijs niet verstoren” Dat zei het PvdA-Kamerlid De Cloe gisteren tijdens een debat over de evaluatie van de basisschool. Blijkens deze evaluatie zijn de doelstellingen van de in 1985 ingevoerde Wet op het basisonderwijs nog lang niet gerealiseerd. In de praktijk komt weinig terecht van idealen als onderlinge afstemming van het vroegere kleuter- en lagere-schoolonderwijs, meer aandacht voor moeilijk lerende kinderen, de integratie van nieuwe vakken en het uitstippelen van een eigen beleid via het schoolwerkplan.

De Kamer wees erop dat door de energie die in de fusies tussen kleuter- en lagere scholen en in een fors aantal bezuinigingen is gaan zitten, de onderwijskundige vernieuwingen voor een deel zijn uitgesteld. Volgens het D66-Kamerlid Nuis zou “een nieuwe fusiegolf de vernieuwing voor de tweede keer naar de achtergrond kunnen drukken”. Het Kamerlid Frissen (CDA) waarschuwde dat daarnaast ook het formatiebudgetsysteem, de kerndoelen en de nota over zorgverbreding “diep zullen snijden” in het onderwijs.

Op de oplossing van De Cloe om een 'adempauze' in het stichten van nieuwe scholen in te lassen, wilde het CDA echter niet reageren. Ook staatssecretaris Wallage vond het beter te wachten tot het debat over schaalvergroting. Wel zei hij dat “maatregelen op korte termijn voorstelbaar zijn”, ook al zou een stop op het stichten van nieuwe scholen “tot scherpe discussies” leiden. Volgens Wallage zullen grotere basisscholen de rust in het onderwijs waar de Kamer om vraagt, juist garanderen: “Een deel van de bezuinigingen van de afgelopen jaren was nodig om de groei van het aantal basisscholen te compenseren.”

Over het probleem van de schoolwerkplannen - “meer werkverschaffing dan werktuig”, aldus Nuis - wordt nog dit jaar een conferentie belegd. Verder zal de staatssecretaris nagaan of het mogelijk is geld uit te trekken voor 'schakeldagen', jaarlijkse bijeenkomsten waarop onderwijzers en deskundigen ervaringen uitwisselen over de ontwikkelingen in het kleuteronderwijs. Tijdens het Kamerdebat werd een onderzoek onder 100 basisscholen uitgedeeld waaruit bleek dat 98 procent van de directeuren de afgestudeerden van de PABO (pedagogische academie basisonderwijs) “onvoldoende geschoold” vindt voor het kleuteronderwijs.