CDA-instituut wijst vorming van agglomeratiegebieden af

DEN HAAG, 29 jan. - Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA wijst de vorming van agglomeratiegemeenten in de grootstedelijke gebieden af.

De instelling van een 'regionaal bestuurlijk orgaan' voor regionale problemen verdient volgens het instituut de voorkeur.

Op het terrein van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, volkshuisvesting en economie zou zo'n regionaal bestuurlijk orgaan moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten.

Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen uit het beleidsadvies Groot-stedelijk Besturen dat het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA vanmiddag heeft gepresenteerd.

Het advies is geschreven omdat volgens de opstellers extra politieke aandacht voor de grote steden nu is vereist in verband met de positie van de grote stad in internationaal verband, de concretisering van sociale vernieuwing en de discussie over bestuursorganisatorische aspecten van grootstedelijke gebieden.

Voor wat betreft de bestuurlijke organisatie staat in het rapport dat de (gedwongen) vorming van agglomeratiegemeenten moet worden afgewezen omdat dit niet zal leiden tot de 'gewenste regionale bestuursmentaliteit' van lokale bestuurders. Het Wetenschappelijk Instituut wil liever aansluiten bij het voorstel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die eind vorig jaar pleitte voor een intergemeentelijk orgaan dat wordt belast met strategische kwesties die aan de bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenten worden ontrokken. Zo'n intergemeentelijk of regionaal bestuurlijk orgaan behoeft in de ogen van de opstellers geen 'eindmodel' te zijn en heeft bovendien het voordeel dat het past in de 'christen-democratische groeibenadering van onderop'.

Andere belangrijke aanbevelingen uit het rapport liggen op het terrein van de leefbaarheid, de verzorgingsstaat en de revitalisering van de grote stad.

De schrijvers concluderen dat de grote stad bij de midden- en hogere inkomens groepen weer aantrekkelijk wordt gevonden en dat deze trend door de gemeentebesturen moet worden ondersteund.

Bij het wijkbeheer moet een grotere betrokkenheid van de bewoners worden gestimuleerd en eenzijdige architectuur of bevolkingssamenstelling moet worden vermeden. Het maatschappelijk middenveld en maatschappelijke organisaties moeten, net zoals vrijwilligers, ruimhartiger worden ondersteund.