Kabinet eens over 5 procent huurverhoging

DEN HAAG, 28 jan. - Het kabinet is het zaterdag in principe eens geworden over een huurverhoging van vijf procent per jaar en een gelijkwaardige verhoging van het huurwaardeforfait.

Dat zeggen kringen rondom het kabinet. De maatregel zou met ingang van 1 juli ingaan en maakt deel uit van de bezuinigingen in het kader van de tussenbalans. Een woordvoerder van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) ontkent “ten stelligste” dat er al een akkoord is bereikt over de hoogte van de woonlasten.

Ook is er in het kabinet overeenstemming over een voorstel van minister De Vries (sociale zaken) om bedrijven de eerste zes weken dat een werknemer ziek is zelf te laten betalen. Pas daarna kan een onderneming een beroep doen op een vergoeding uit de sociale fondsen.

Ondanks deze twee voorlopige besluiten - een definitieve beslissing valt pas wanneer het totale ombuigingspakket bekend is - toonde minister Kok (financien) zich gisteren voor de AVRO-microfoon bezorgd “over het tempo en de mate waarin collega's bereid zijn” om hun aandeel te leveren aan de bezuinigingsoperatie van ongeveer 17 miljard gulden.

Nog dit jaar moet het kabinet voor 3 a 3, 5 miljard gulden ombuigen om het financieringstekort te beperken tot 4, 75 procent van het nationaal inkomen, het streefcijfer dat is opgenomen in het regeerakkoord. Aanvankelijk was de bedoeling dat de discussie over de tussenbalans zich zou beperken tot de jaren na 1991.

In het regeerakkoord hadden CDA en PvdA is al een huurverhoging afgesproken die in de praktijk neerkomt op een verhoging van drie procent per jaar; daar komt nu twee procent-punt bij. De maatregel levert het kabinet minimaal 500 miljoen gulden per jaar op.

Pag. 3: .

Kok ergert zich aan geringe medewerking

De coalitiepartners zijn het nog oneens over het percentage waarmee het huurwaardeforfait moet stijgen. De PvdA wil een verhoging van 0, 50 procentpunt; het CDA 0, 25 procentpunt. Sinds 1990 bedraagt het huurwaardeforfait 1, 8 procent. Met een verhoging van 0, 50 procentpunt stijgen de rijksinkomsten met 250 miljoen gulden per jaar.

De geringe bereidheid van de bewindslieden om bij te dragen aan de ombuigingsoperatie van 17 miljard gulden loopt volgens minister Kok “dwars door de beide groeperingen heen. Maar helaas zijn er ook vrij veel collega's van CDA-huize bij.” Koks irritatie richtte zich vooral op de ministers Andriessen (economische zaken) en Bukman (landbouw en visserij).

Het bedrijfsleven zal “minimaal een evenredige portie” moeten bijdragen aan de bezuinigingen, zei Kok gisteren. Economische Zaken verstrekt per jaar zo'n 2 miljard aan subsidies aan het bedrijfsleven. Kok wil ongeveer 400 miljoen bezuinigen op deze subsidies. Andriessen onderstreept steeds dat vergeleken bij andere EG-landen de subsidies aan het Nederlandse bedrijfsleven niet hoog zijn. Kok waarschuwde opnieuw dat de hele samenleving de bezuinigingen zal voelen. Het bezuinigingsbedrag zou daarom zo groot moeten zijn, dat de eerste belastingschijf (tot 42.000 gulden) kan worden verlaagd. Zo wil Kok de laagste inkomens compenseren voor de nadelige inkomenseffecten van de bezuinigingen.

Het kabinet is het nog niet eens over de tarieven voor het openbaar vervoer. De PvdA wijst extra tariefsverhogingen af. Volgens het CDA levert een verbetering van de efficiency te weinig op en zijn tariefsverhogingen onvermijdelijk. Premier Lubbers en minister Maij (verkeer en waterstaat) huldigen het CDA-standpunt en staan daarmee lijnrecht tegenover minister Kok.

Kok heeft overleg met zijn EG-collega's vandaag in Brussel afgezegd. Ook zal hij morgen verstek laten gaan op een internationale monetaire conferentie in Luxemburg. Vandaag en morgen werken Lubbers en Kok aan concrete voorstellen die het voltallige kabinet woensdag moet bespreken.