Ithaka 3

Bastiaan Bommelje oordeelt onrechtvaardig en niet terzake in zijn bespreking van 'Op zoek naar Ithaka'.

Kort gezegd ontkent hij de relevantie van de zoektocht naar wat Goekoop als de werkelijke ligging van Ithaka beschouwt, met beroep op de omstandigheid dat Odysseus geen historische figuur is geweest en zijn terugtocht, laat staan het eindpunt daarvan, dus ook niet op historische feiten berustten.

Eline Vere was, althans bij mijn weten, evenmin een historische figuur, maar de auteur van het gelijknamige boek had dit nooit op deze wijze geschreven zonder een gedetailleerde kennis van Den Haag, toen en ook thans nog een ondubbelzinnig geografisch gegeven.

Het komt erop neer dat de beschrijving van een verzonnen reis door een evenzo verzonnen hoofdpersoon wel degelijk op reele historisch-geografische gegevens kan berusten.

Het is dus allerminst ondenkbaar dat de auteur of auteurs van de Odyssee bestaande geografische gegevens in hun epos hebben verwerkt, en dat is een allerminst onzinnig uitgangspunt van Goekoop. Ongetwijfeld kan een geografische realiteit model hebben gestaan voor een voor het overige aan de fantasie ontleende reis, en het is relevant dat model weer op te sporen op de wijze waarop Goekoop dat heeft getracht.

Bommeljes stelling dat Goekoop het in zijn speurtocht naar het land van Odysseus “ ook maar in de verste verten” niet bij het rechte eind heeft lijkt mij dan ook minder gepast, en wordt althans op geen enkele wijze feitelijk onderbouwd.

    • G. F. Scheltema