M. R.

Rob Knoppert zit er op een aantal punten naast! In het begin van zijn stukje doet hij het voorkomen alsof de ondernemingsraden een gevolg waren van: het arbeiderszelfbestuur in Joegoslavie, de bezetting van Enka en nog zo een en ander.

Voor de goede orde: de ondernemingsraden danken het ontstaan aan: 'De wet op de Ondernemingsraden', in werking getreden: 28 jan. 1971, en aan niets anders. Iets soortgelijks geldt voor de medezeggenschapsraden in het onderwijs, die zijn vastgelegd in de diverse onderwijswetten.

Nog een: Wij mogen om de vier jaar kiezen voor de Staten Generaal op basis van de Nederlandse Grondwet. De verantwoordelijke 'ellendeling' is het parlement en dus wijzelf, met z'n allen, ook u, zo werkt democratie.

De wet gaat in het algemeen uit van zorgvuldig beleid en handelen van en door alle betrokkenen, verzuim daarvan door een of meer betrokkenen is nooit de schuld van de wet. Zo houdt elke wet rechten en plichten in voor de betrokkenen.

Knoppert daarentegen prefereert een diffuse en warrige papierlawine uit Den Haag ... om de schoolleiders uit zijn lokaal te houden ... zijn eigen winkeltje met gezellige mensen ... Kennelijk wenst Knoppert niet gecontroleerd te worden door zoiets als een schoolleider en-of een medezeggenschapsraad, noch wenst hij daar zijn beklag te doen.

De belangen van Knoppert worden behartigd door respectievelijk: de moeder van Jeroen, een wijsneus uit 3-Atheneum en een personeelsgeledings collega, precies volgens de regels van de in voege zijnde onderwijswet. Helaas weet Jeroen nu wat de belangen van een van zijn docenten zijn. Mogelijk een openbaring voor Jeroen en zijn moeder.

U, mijnheer Knoppert, kunt nog altijd geheel alleen uw eigen winkeltje beginnen, bijvoorbeeld in reactionaire prietpraat.

    • F. L. Hoogenbos