Opluchting over vaste tarief Lombardrente

AMSTERDAM, 23 JAN. De tarieven op de Nederlandse geldmarkt bevonden zich aan het einde van de verslagweek op een duidelijk lager niveau dan aan het begin van de verslagweek.

Tot afgelopen week donderdag was er sprake van een stijging van de geldmarktrente.

Deze stijging was in belangrijke mate gebaseerd op de onzekerheid ten aanzien van de invoering van een flexibele Lombardrente door de Bundesbank. Daarvan zou een enigszins opdrijvende werking op de Duitse geldmarktrente uitgaan. Op grond van de koppeling van de Nederlandse gulden aan de Duitse mark, zou derhalve ook de Nederlandse geldmarktrente hoger uitkomen.

Donderdag maakte de Bundesbank bekend het beleid niet te zullen wijzigen. De partijen op de Nederlandse geldmarkt richtten hun aandacht vervolgens op de geldmarktruimte.

In de verslagweek was sprake van een ruime geldmarkt, vooral als gevolg van betalingen uit de schatkist. In het bijzonder speelden hierbij de rente en aflossingen op staatsleningen een rol. Door de diverse uitkeringen kwam de staat op het einde van de verslagweek zelfs rood te staan, zij het slechts 49 miljoen gulden. Daar stond tegenover dat de door de banken aan te houden kasreserve op 15 januari verhoogd werd tot 8, 6 miljard gulden, hetgeen leidde tot een hoger geldmarkttekort.

De speciale belening ter grootte van 6, 1 miljard gulden, die vanaf 15 januari ten gunste van de banken kwam, zorgde ervoor dat de banken een relatief beperkt beroep op het contingent hoefden te doen. Per 21 januari was 97 procent van de contingentsperiode verstreken, terwijl maar 94 procent van het contingent verbruikt was. Daarmee werd de ontwikkeling van de vorige verslagweek voortgezet. Toen was er reeds sprake van een besparing van 2 procent-punt. Het is overigens gebruikelijk dat banken aan het einde van de contingentsperiode een besparing trachten te realiseren.

De ruimere geldmarkt kwam tot uiting in een daling van de tarieven. De interbancaire rente voor driemaandsdeposito's daalde van 9, 56 procent aan het begin van de verslagweek tot 9, 31 procent dinsdag.

De daling voor interbancaire deposito's met kortere looptijden was nog duidelijker. Op dinsdag lag de rente nog juist boven de negen procent.

Bron: NMB Postbank Groep