'Vernietig convenant in glastuinbouw'

ROTTERDAM, 22 jan. - De Zuidhollandse Milieufederatie en de stichting Natuur en Milieu hebben het convenant van het hoogheemraadschap Delfland met het Landbouwschap over de lozing van bestrijdingsmiddelen door de glastuinbouw in het Westland ter vernietiging voorgedragen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Tevens hebben de milieuorganisaties een Arob-procedure aangespannen tegen de weigering van Delfland om de illegale lozingen door vier tuinders uit het Westland, tevens bestuursleden van het hoogheemraadschap, ongedaan te maken.

De milieuorganisaties noemen het convenant, voor zover het de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater buiten werking zet, onrechtmatig en in strijd met het regeringsbeleid. Bovendien schept het convenant volgens hen rechtsongelijkheid tussen de tuinders en biedt het geen zekerheid dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Westland voldoende zal verbeteren.

De Zuidhollandse Milieufederatie meent dat de weigering van Delfland om vergunningen krachtens de wet uit te schrijven, het gevolg is van bestuurlijke onwil bij het hoogheemraadschap.