Amsterdam geeft alle steun aan plannen Schiphol

AMSTERDAM, 19 JAN. Als het aan Amsterdam ligt, wordt het 'Plan van aanpak voor Schiphol en omgeving' onverkort uitgevoerd. De vorige maand gepresenteerde uitbreidingsplannen voor de nationale luchthaven kunnen zeker bij wethouder drs. P. Jonker (economische zaken) op een warm onthaal rekenen.

“Juist omdat het een compromisplan is, had dit zo van B en W van Amsterdam afkomstig kunnen zijn”, zegt de man die sinds 1982 als representant van de PvdA wethouder is. Amsterdam is een van de zeven partners die volgende maand moeten besluiten of de voorlopige overeenkomst over Schiphol wordt omgezet in een definitief convenant. Eind februari is als tijdstip van ondertekening voorzien. De Amsterdamse gemeenteraad hoort volgende week in twee zittingen de meningen van stadsdeelraden, milieu-organisaties, wijkopbouworganen en het bedrijfsleven. Het lijkt er niet op dat zij het stadsbestuur op andere gedachten kunnen brengen.

In het college van B en W bestaat geen twijfel over de wenselijkheid van de groei van Schiphol (van 15 miljoen passagiers naar 30 miljoen in 2003 en 50 miljoen in 2015) verzekert Jonker. Ook al wordt vooral door de milieubeweging de expansie van de luchthaven als een slag voor de leefbaarheid beschouwd en als strijdig met de doelstellingen in het Nationaal Milieubeleidsplan, voor Jonker telt de grote economische betekenis die Schiphol voor Amsterdam heeft.

“Uitbreiding van Schiphol betekent gewoon: banen voor Amsterdam. Maar in dit plan staan ook de milieudoelstellingen voorop. Daarom is dit, juist ook vanuit PvdA-standpunt, goed verdedigbaar. Wat de mensen in de buurt van de luchthaven vooral willen is duidelijkheid. Nu wordt er niet meer alleen gepraat over het milieu, er wordt ook iets aan gedaan.”

In het Plan van Aanpak wordt geaccepteerd dat de bijdrage van Schiphol aan de luchtverontreiniging en het broeikaseffect groter wordt. Waar is dan de prioriteit voor het milieu?

“Het grootste milieuprobleem bij Schiphol is het geluid. Met het plan wordt in de oplossing daarvan een enorme sprong voorwaarts gemaakt. De luchtverontreiniging is het tweede probleem. Tot 2003 blijft de situatie ongewijzigd. Inderdaad is er daarna meer uitstoot van verzurende stoffen en een grotere bijdrage aan het broeikaseffect. Maar de minister van Milieu zal bewerkstelligen dat die emissies elders in Nederland worden gecompenseerd.”

Is dat niet makkelijk geredeneerd? De Noordhollandse gedeputeerde M. de Boer zei onlangs dat Shell in Rotterdam dan maar minder moet uitstoten. Is dat ook uw opvatting?

“Het is aan de minister om dat aan te geven. Maar als je kiest voor een groei van Schiphol, is dat een consequentie. De landbouw, de industrie, het verkeer die zullen hun emissies dan meer moeten beperken. Dat is een prijs die moet worden betaald. Ik vind de voordelen van een goede en sterke luchthaven daartegen opwegen. Vergeet niet dat in de plannen voor Schiphol ook een hele serie maatregelen zit om het openbaar vervoer te verbeteren. Bovendien is het feitelijke aandeel in de luchtverontreiniging van Schiphol beperkt. Het is geen ongezonde omgeving. Als het gaat om de luchtkwaliteit in Amsterdam weet ik wel andere prioriteiten, zoals de verkeersknooppunten in de stad.”

Met het plan van aanpak wordt de geluidoverlast beperkt, maar zeker niet opgelost.

“Als de vijfde start- en landingsbaan bij Schiphol wordt aangelegd, zal het in Amsterdam-West echt een stuk rustiger worden. Door de verlenging van de Kaagbaan ontstaat ook een verbetering voor Buitenveldert. Ik geef toe: dat voordeeltje wordt ongedaan gemaakt door de verhoging van het aantal vluchten. Al hebben we de afspraak dat de Buitenveldertbaan 's nachts niet meer gebruikt wordt, tenzij dat om windtechnische redenen noodzakelijk is. Dat zal gemiddeld hooguit 18 nachten per jaar zijn. Er verschuift dus hinder van de nacht naar de dag. En daarvoor hebben we, in Zwanenburg, in Buitenveldert, isolatieprogramma's. Nu liggen 16.500 woningen binnen de zone met te veel geluidoverlast, straks 9.000. Er blijft een rest die niet te vermijden is.”

Dus of Schiphol ligt verkeerd, of die wijken.

“Achteraf kun je zeggen: Zwanenburg had er niet moeten zijn. Aalsmeer is natuurlijk ook een probleem, maar die gemeente wil zelfs verder bouwen. Buitenveldert, Amstelveen, het had beter anders gekund.

“Ik vind daarom sloop van woningen denkbaar. We hebben voor de stadsvernieuwing gesloopt, we willen 3000 woningen in de Bijlmermeer afbreken. Waarom dan bij Schiphol niet? Om te beginnen moet je bij iedere bouwkundige beslissing al zeggen: geen nieuwe woningen erbij daar. Maar als er toch iets moet gebeuren en als je de kosten van isolatie ziet, dan zeg ik: bij een rationele afweging moet je ook de sloop van woningen betrekken.”

    • John Kroon