Bundesbank tobt over Lombard

AMSTERDAM, 16 JAN. De Bundesbank staat nog altijd voor de keuze om de Lombardrente al dan niet te verhogen. De Lombardrente geldt in de Duitse geldmarkt als het tarief waartegen de banken met kastekorten (tegen afgifte van onderpand) middelen kunnen lenen, indien andere bronnen zijn uitgeput.

De Lombardrente (nu 8, 5 procent) wordt aldus geinterpreteerd als het renteplafond op de geldmarkt. Gegeven de aanzienlijke toeneming van het gebruik van de Lombardfaciliteit streeft de Bundesbank in principe naar een verhoging van de Lombardrente.

Dit zou kunnen geschieden door de Lombardrente te koppelen aan het tarief voor de repo tender. Een dergelijke koppeling, die het Lombardtarief variabel maakt, wordt momenteel door de markt het meest waarschijnlijk geacht. Het instellen van een variabele Lombardrente heeft echter ook een psychologische werking. De markt kan deze actie van de Bundesbank immers interpreteren als een signaal dat zij de Duitse rente omhoog wil stuwen. Juist deze sterke signaalfunctie maant de Bundesbank tot voorzichtigheid. Allereerst roept de Golfcrisis spanningen op in de financiele markten, hetgeen reeds een tendens tot rentestijging met zich meebrengt. Een signaal van de Bundesbank versterkt mogelijk dit effect. Daarnaast zou de actie van de Duitse centrale bank gevolgen kunnen hebben voor het wisselkoerssysteem binnen het Europese Monetaire Stelstel (EMS). Een oplopende rente in Duitsland zet immers de positie van de andere valuta onder druk.

De situatie op de Nederlandse geldmarkt is in hoge mate afhankelijk van de internationale ontwikkelingen. In de verslagweek hadden echter technische factoren nog de overhand. Een ruime geldmarkt, waaraan met name een vermindering van de bankbiljettencirculatie (met 349 miljoen gulden) en de afneming van het saldo van de schatkist (met 1.205 miljoen) bijdroegen, deed de tarieven dalen. De daling concentreerde zich evenwel in het korte eind. Na een minimum te hebben bereikt van 9, 50 procent voor de driemaands interbancaire deposito's op vrijdag, steeg deze rente op dinsdag tot 9, 60 procent.

De langere tarieven op de geldmarkt stegen nog scherper. Interbancair jaarsgeld kostte vanmorgen bijna 10 procent.

Bron: NMB Postbank Groep