Noord-Holland wil in Randstad een provincie

HAARLEM, 15 jan. - Provinciale Staten van Noord-Holland hebben zich gisteren in meerderheid uitgesproken voor de vorming van een grote Randstadprovincie.

Voor eind 1992 zal er een plan moeten liggen om de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en mogelijk ook Flevoland te laten fuseren, aldus een motie ingediend door de fracties van PvdA en VVD. Naar verwachting zal donderdagavond in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een gelijkluidende motie worden aangenomen.

Een woordvoerder van de provincie Utrecht zei vanochtend dat deze provincie vooralsnog geen voorstander is van fusie met Holland. Volgens L. Burger, lid van de PvdA-fractie in de Staten van Noord-Holland en een van de indieners van de motie, zal Utrecht door het samengaan van Noord- en Zuid-Holland wel gedwongen worden aan de fusie deel te nemen.

De voorstanders van fusie vinden dat de ontwikkelingen in de Randstad niet meer door afzonderlijke provincies kunnen worden behandeld, maar om een breder maatschappelijk draagvlak vragen. Het gaat hier onder meer om de vorming agglomeraties rond de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Volgens Burgers zijn de huidige provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland in een voortdurende concurrentieslag gewikkeld om de rendementen van die grote steden naar zich toe te trekken. “Daarom vinden wij dat je in het randstedelijk gebied zou moeten komen tot schaalvergroting, “ aldus Burgers.

De Staten-meerderheid heeft voorgesteld een stuurgroep in het leven te roepen die de reorganisatie moet voorbereiden. September 1992 is genoemd als maand waarin Noord-Holland over de samenvoeging van de provincies zou moeten beslissen.

De motie werd ingediend tijdens de vaststelling van een gemeenschappelijke regeling voor de regio Randstad, Holland en Utrecht. Gedeputeerde J. de Lange (D66) stelde voor eerst deze regeling af te wachten alvorens de weg naar samenvoeging in te slaan. D66 fractie-voorzitter J. E. M. Berman zegt niet tegen het doel van de motie te zijn - fusie - maar tegen de daarin vermelde termijn. “Het element fusie zou uitkomst moeten zijn van het proces van bestuurlijke reorganisatie. Misschien blijkt over enige tijd wel dat er in het nieuwe Europa helemaal geen provincies zullen bestaan”, aldus Berman.

Ook de Noordhollandse commissaris van de koningin, R. de Wit (PvdA), verzette zich fel tegen de ingediende motie. Volgens De Wit zal de rijksoverheid nooit akkoord gaan met een grote superprovincie.