Kabinet verlangt reeks besparingsmaatregelen op ambtenarenpensioen

DEN HAAG, 14 jan. - Minister Dales (Binnenlandse Zaken) heeft van het kabinet de opdracht gekregen deze week een pakket maatregelen te presenteren die een besparing moeten opleveren op ambtenarenpensioenen.

Behalve de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector (Rijk, lagere overheid en uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen) heeft het kabinet afgelopen zaterdag gesproken over het openbaar vervoer, huren en het huurwaardenforfait, vacaturestop voor ambtenaren en het vervroegd uittreden (VUT).

Vorige week werd in het kabinet algemeen orienterend over de ombuigingsoperatie gesproken. Vandaag spreken premier Lubbers en vice-premier Kok afzonderlijk met de verschillende vak-ministers. Morgenvroeg vergadert het voltallige kabinet weer over de tussenbalans.

Het kabinet wil de arbeidsvoorwaarden van de collectieve sector zoveel mogelijk op een lijn brengen met die van het bedrijfsleven. De pensioenuitkering van ambtenaren moet waardevast (aanpassing aan de inflatie) worden in plaats van welvaartsvast (aanpassing aan de algemene loonstijging). En de hoogte van het pensioen moet worden bepaald door het gemiddelde inkomen tijdens de volledige ambtelijke carriere en niet het gemiddelde van de laatste drie jaar.

Het invaliditeitspensioen bij de overheid zou op dezelfde manier moeten worden gefinancierd als de WAO-uitkering in het bedrijfsleven. De premies worden afgestemd op het bedrag dat jaarlijks nodig is. Er wordt dus niet aan fondsvorming gedaan. Door de overstap naar een dergelijk stelsel komt er vermogen vrij. Een verhoging van de pensioenpremie van 8, 8 naar 10, 8 procent - nodig om de tekorten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te financieren - is dan niet meer nodig.

Minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zei gisteren voor de AVRO-radio dat het kabinet de werkgevers en werknemers moet oproepen de contractloonstijging dit jaar te beperken tot de prijsstijging. In de halfjaarlijkse tussenrapportage over de Nederlandse economie van december vorig verwacht het Centraal Planbureau voor dit jaar een inflatie van 2, 5 procent; de looneisen liggen ruim boven de drie procent.

De Vries: “Tegelijkertijd zullen we als kabinet het klimaat daarvoor niet moeten bederven door een pakket maatregelen af te spreken waar een zodanige lastenverzwaring in zit, verzwaring van belasting- en premiedruk, dat daardoor de koopkracht extra wordt aangetast. Wat vervolgens alleen maar kan leiden tot nog forsere loonstijgingen”.

Extra verhogingen van de huren, de tarieven van het openbaar vervoer, de belasting op de eigen auto en het huurwaardeforfait zijn voor De Vries bespreekbaar mits de opbrengst wordt ingezet om “langs andere weg” de daardoor veroorzaakte koopkrachtaantasting te compenseren.

Een beheerste loonontwikkeling is volgens De Vries noodzakelijk om de creatie van 100.000 banen niet in gevaar te brengen.

Pag. 13: Ambtenarencentrale overweegt Staat voor de rechter te dagen.