SER: beroep op WAO en Ziektewet sneller verminderen

DEN HAAG, 12 JAN. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil unaniem de afspraken uit het najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners over terugdringing van de groei van de arbeidsongeschiktheid en het beroep op de ziektewet aanscherpen. Daardoor moet de groei van het beroep op WAO- en Ziektewetuitkeringen al in 1992 of liefst eerder stoppen.

Als het aandeel van de loonkosten in het nationaal inkomen niet stijgt, zodat de winsten intact blijven, en de stabilisatie van de uitkeringen slaagt, achten nu ook de werkgevers en de kroonleden van de Sociaal-Economische Raad de koppeling tussen minimumloon en sociale uitkeringen betaalbaar.

Het kabinet zal de SER een spoedadvies moeten vragen over aanvullende maatregelen om afspraken van het najaarsoverleg ten aanzien van arbeidsongeschiktheid sneller te kunnen uitvoeren. Het kabinet kan die aanvullende maatregelen dan al in de loop van dit jaar voorbereiden. Dat zijn de voornaamste bijstellingen van het advies van de SER over het sociaal-economische beleid vor de middellange termijn, dat op 18 januari door de voltallige SER zal worden vastgesteld.

Meevallers uit aardgasexport wegens een hogere olieprijs zullen moeten worden gebruikt voor vermindering van de staatsschuld. Hogere aardgasopbrengsten uit de binnenlandse gasafzet moeten worden gebruikt voor lastenverlichting, zo meent de SER.

Dat er omvangrijke bezuinigingen op de overheidsfinancien nodig zijn staat voor de SER buiten kijf. De werkgevers, het merendeel van de Kroonleden en de MHP (Middelbaar en Hoger Personeel) vinden dat de collectieve lastendruk lager moet uitkomen dan de 53, 6 procent van het regeerakkoord. FNV en CNV willen aan die 53, 6 procent niet tornen. Dat levert meer ruimte op voor lastenverhoging om de financiele problemen van het rijk het hoofd te bieden. (ANP)