Kok: wellicht 17 miljard bezuinigen op rijksuitgaven

DEN HAAG, 12 jan. - Minister Kok (financien) wil bij de tussenbalans mogelijk 17 miljard gulden op de rijksuitgaven bezuinigen en zou af willen zien van hogere belastingen. Eind vorige maand schreef hij de Kamer nog het bij 13, 6 miljard te willen laten. Dit bleek gistermiddag in de ministerraad.

Uit een rondgang langs de ministers bleek dat niemand ervoor voelde om tegen de zomer opnieuw te moeten bezuinigen door de economische consequenties van de onzekere internationale situatie. Ook speelt de kritiek een rol die met name de CDA-ministers Andriessen (economische zaken) en De Vries (sociale zaken) hebben op Koks voorstel om de belastingopbrengst met bijna 4 miljard te verhogen. Zij vrezen dat hogere lasten tot hogere looneisen zullen leiden, waardoor de economische ontwikkeling in gevaar komt. De PvdA-ministers wijzen erop dat ook bezuinigen op de overheidsuitgaven een vorm van lastenverzwaring voor burger en bedrijfsleven betekent. Om deze discussie te beslechten zal Kok nu voor 17 miljard aan louter bezuinigingsvoorstellen doen. Dan zal de ministers vanzelf duidelijk worden wat de consequenties voor de koopkracht zijn. Nog onduidelijk is of in de eindfase van de besluitvorming ook voor deze optie zal worden gekozen.

Zaterdag wijdt het kabinet een extra vergadering aan de tussenbalans om de tijd die is besteed aan overleg over de Golf in te halen. Vanaf dinsdag vergadert het kabinet elke middag en vrijwel elke avond over de tussenbalans. Het gaat om een ambitieuze poging de groei van de uitgaven in de jaren 1992 tot 1994 fors te beperken. Kok zou oorspronkelijk tien miljard willen bezuinigen en ongeveer vier miljard extra belastinginkomsten willen boeken. Het was de bedoeling eind volgende week conclusies te trekken, maar in Den Haag wordt er rekening mee gehouden dat het kabinet veel meer tijd nodig zal hebben.

Vanaf morgen behandelt het kabinet in blokken de beleidsterreinen die een bijdrage moeten leveren. Het gaat om de subsidies aan burger en bedrijfsleven; het arbeidsvoorwaardenbeleid (mogelijke andere systematieken voor de VUT en de pensioenpremies); de sociale zekerheid (onder meer een beperking van de WAO); de inkomenspolitiek (beoordeling van de effecten die mogelijke lastenverhogingen hebben voor de koopkracht); de buitenlandsector (verdere besteding van ontwikkelingsgelden binnen Nederland aan bijvoorbeeld asielzoekers en bezuinigingen op Defensie).

    • Onze Frits Schaling