Kamer stemt in met fregat-besluit

DEN HAAG, 12 jan. - De Tweede Kamer heeft vannacht ingestemd met het besluit van het kabinet de twee Nederlandse fregatten in het Golf-gebied beschikbaar te stellen voor gewelddadige acties bij oorlogsomstandigheden. Zij zullen in dat geval onder Amerikaans commando komen. Alleen de fractie van Groen Links en de Kamerleden De Visser (PvdA) en Tommel (D66) keerden zich tegen het besluit.

Volgens premier Lubbers en minister Ter Beek (defensie) is een nieuw besluit niet nodig. Daarmee bestreden zij de uitleg van PvdA-fractieleider Woltgens over het kabinetsbesluit. Volgens hem sprak het “vanzelf” dat het kabinet zich in geval van een aankondiging van een militiare confrontatie of het ontstaan daarvan opnieuw zou beraden over de Nederlandse deelname daaraan.

Maar op vragen van VVD-fractievoorzitter Bolkestein gaf Lubbers onomwonden en tot verrassing van de PvdA-fractie toe dat dit niet nodig is. Minister Ter Beek zei daarna nog eens dat er duidelijkheid voor de commandant en de bemanningen dient te zijn als het tot gevechtshandelingen komt. “Op dat moment kan deze minister van defensie geen time-out aanvragen. Op dat moment moeten de commandant en de bemanningen weten waar zij aan toe zijn. Op dat moment schuiven zij dan ook onder het uitvoerende commando van de Verenigde Staten”, aldus Ter Beek.

In de laatste fase van het debat schaarde de PvdA-fractie zich achter deze uitleg van het kabinetsbesluit. Wel onderstreepte Woltgens dat tussen de dag van vandaag en 15 januari “alle mogelijkheden tot het uiterste moeten worden benut om na te gaan of resolutie 678 van de Veiligheidsraad kan worden uitgevoerd zonder dat de geweldsdreiging daadwerkelijk wordt geeffectueerd.”

Pag. 3: .

Groen Links wil voortzetting embargo

CDA-fractievoorzitter Brinkman had van het begin af aan ingestemd met de interpretatie van het kabinet. Ook VVD, D66 en de kleine christelijke fracties hadden geen moeite met de kabinetsuitleg. Een motie van Bolkestein waarin deze uitleg nog eens bevestigd werd kreeg alleen de steun van zijn eigen partij. De andere partijen beschouwden deze motie als een poging een wig te drijven tussen de coalitiepartners CDA en PvdA.

Het enige tegengeluid kwam gisteren van de fractie van Groen Links. Volgens fractievoorzitter Beckers is de kern van de brief van het kabinet waarin het besluit over de Nederlandse bijdrage staat verwoord niet dat de maximale druk op Irak gekoppeld wordt aan maximale diplomatieke inspanningen. Beckers: “De kern zorgvuldig verhuld en verpakt is dat de regering heeft besloten dat Nederland zal deelnemen aan een oorlog tegen Irak onder commando van de Verenigde Staten op een moment na 15 januari dat niet door ons wordt bepaald. Groen Links vindt dat het embargo tegen Irak moet worden voortgezet vergezeld van politieke initiatieven. Die zouden er toe moeten leiden dat er een strak schema wordt opgesteld en ook een begin wordt gemaakt met het vertrek van Irak uit Koeweit.” Voorts moeten volgens Groen Links afspraken worden gemaakt over een Midden-Oosten-conferentie.

VVD-fractieleider Bolkestein noemde gisteren het opvoeren van de druk een voorwaarde voor een vreedzame oplossing van het conflict. “De vrede wordt niet gediend met halfslachtige maatregelen”, zei hij. “Wie met dictators te maken heeft, moet zich zo stevig mogelijk opstellen. Dat is de les van de jaren dertig.” Ook CDA-fractievoorzitter Brinkman verwees naar de geschiedenis: “Opoffering van Koeweit in ruil voor vrede is geen alternatief voor degenen die een actieve herinnering hebben aan afspraken in 1938 in Munchen over Tsjechoslowakije.”