Behouden Huis

In haar bespreking van de nieuwste editie van Het Behouden Huis van A. D. Hildebrand in de rubriek 'Kinderboek' (CS Literair 28-12-1990) laat Bregje Boonstra in 1596 de V. O. C. schepen uitsturen om de noordelijke doorvaart naar Indie te zoeken. In feite is hier sprake van een anachronisme, daar de V. O. C. in 1602 is opgericht.

De ontdekkingsreis in 1596 vond plaats “uyt de name ende van weghen des Eerbaeren Raeds der vermaerden Stad Amsterdam” (Gerrit ter Veer, 'Kort verhael van de derde, ende aller-wonderbaerlijcxste, seldsaemste, jae te voren noyt dier-gelijcke gehoorde Seylagie... “ ).

    • Roden Door Felix Eijgenraam
    • Drs. C. G. van der Kooij