Waarde van vleesexport ging vorig jaar omlaag

RIJSWIJK, 9 JAN. De Nederlandse vee- en vleessector is er vorig jaar niet in geslaagd voor meer dan tien miljard gulden te exporteren. In 1989 ging voor een recordbedrag van 9, 5 miljard gulden de grens over. Vorig jaar keerde het tij en daalde de uitvoerwaarde met drie procent.

Dat blijkt uit cijfers van het produktschap voor Vee en Vlees (PVV). De vleesproduktie in Nederland is al sinds 1987 stabiel. De waarde van het vlees is tot vorig jaar steeds gestegen. Maar in 1990 daalden alle vleesprijzen, waardoor de grens van tien miljard niet kon worden overschreden.

Tussen de diverse vleessoorten was sprake van een onderlinge verschuiving. Opvallend was de sterke stijging van de uitvoer van de schapensector en de sterke daling van de uitvoerwaarde van de kalversector.

Aan vers vlees en levend vee werd voor respectievelijk vijf en drie procent minder geexporteerd. De exportwaarde van vleeswaren steeg daarentegen met 17 procent.

Mede door de aanvoer van slachtrunderen uit de voormalige DDR kwam de totale rundvleesproduktie tien procent hoger uit dan in 1989. Het aantal geexporteerde biggen overschreed de twee miljoen stuks.

Volgens PVV-voorzitter R. Tazelaar bedroeg het positieve handelssaldo van de vee- en vleessector vorig jaar 7, 4 miljard gulden. Daarmee is aangetoond hoe belangrijk de vleessector is voor Nederland, zo zei hij vanmiddag tijdens zijn nieuwjaarsrede. Hij waarschuwde het kabinet de komende weken niet te bezuinigen op de keuringskosten voor slachtvee, op onderzoek en voorlichting of op subsidies. De rekening doorschuiven naar het bedrijfsleven, is volstrekt verkeerd, aldus Tazelaar. “Een sector als de onze, die het voor een belangrijk deel moet hebben van de export, moet kunnen blijven concurreren. Als wij ons uit de markt prijzen heeft dat onherroepelijk gevolgen, bij voorbeeld voor de werkgelegenheid en voor onze handelsbalans.”

Tazelaar verweet de PvdA woensdag een tweeslachtige houding aan te nemen met betrekking tot de milieuproblematiek. Volgens de PVV-voorzitter, zelf oud-PvdA-Kamerlid, stelt de PvdA-fractie dat aan inkrimping van de veestapel niet te ontkomen zal zijn. Tegelijkertijd toont de PvdA zich blij met de subsidie op de grootschalige mestverwerking, waardoor de veestapel niet hoeft te worden ingekrompen, aldus Tazelaar. “Ik ga er vanuit dat, dat de PvdA niet bij voorbaat of bij voorrang gekozen heeft voor inkrimping van de veestapel. Continuiteit van beleid is uitermate belangrijk.”