Storingen halen winst Hoogovens naar beneden

IJMUIDEN, 9 JAN. Het netto-resultaat van Hoogovens over 1990 blijft “aan de onderkant” van eerdere voorspellingen, die uitgingen van een winst van zo'n 300 miljoen gulden.

Belangrijkste oorzaak zijn onverwachte processtoringen in de laatste maanden van het afgelopen jaar. In 1991 bestaat voor Hoogovens het risico van fors lagere resultaten.

Dit heeft de voorzitter van de raad van bestuur, ir. O. H. A. van Royen, gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak bekendgemaakt. In oktober van dit jaar ging Hoogovens nog uit van een winst over 1990 van bijna 310 miljoen gulden.

Zoals verwacht was 1990 een minder goed jaar dan 1989, toen de netto winst op 406 miljoen gulden uitkwam. De omzet daalde met ongeveer 8 procent. Door de lagere opbrengstprijzen van staal en aluminium stonden de marges onder druk.

De afzet van aluminium(produkten) was in 1990 vrijwel gelijk aan die in 1989. De afzet van staal was met ongeveer 4, 7 miljoen ton zo'n 1, 5 procent lager dan in 1989. De produktie van ruw staal liep met 4, 5 procent terug tot 5, 15 miljoen ton. Deze terugval was volgens Van Royen vooral het gevolg van “ernstige onverwachte processtoringen” aan het eind van het jaar. De resultaten van de overige divisies waren bevredigend en zelfs beter dan in 1989.

De vraag naar staal liep op jaarbasis met 3 procent terug door intering op voorraden. Van Royen sprak van marktverstorende factoren. Zo steeg het aanbod van staal op de EG-markt door tegenvallende ontwikkelingen buiten Europa. Betalingsbalansproblemen van de Sovjet-Unie hadden een vergelijkbaar effect. Dit alles resulteerde in een continue druk op de prijzen. In deze situatie is nog weinig veranderd. Naast de Golfcrisis zorgde ook de dollarkoers voor onrust. Weliswaar is het bedrag dat Hoogovens in dollars betaalt vrijwel gelijk aan het in deze valuta ontvangen bedrag, maar de instabiele koers heeft indirect negatieve effecten op de afzetmarkt.

Volgens Van Royen is het als gevolg van onzekerheden rond de Golfcrisis en de economische ontwikkelingen moeilijk vooruit te kijken. Hij zei er vanuit te gaan dat 1991 een moeilijk jaar wordt. “De ontwikkelingen van de laatste maanden, zowel ten aanzien van volume als voortgaande prijsdruk, houden het risico in van fors lagere resultaten”, aldus de Hoogoven-topman. Volgens Van Royen is de conjunctuur in de EG, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, slechts iets vertraagd. “Daarom is het van groot belang dat we ons realistisch opstellen en elkaar niet de put in praten.”

Sprekend over algemeen economische kwesties zei Van Royen dat een eind moet komen aan de situatie waarin uitkeringsgerechtigden meer krijgen dan werknemers met een minimumloon. Volgens hem zal een vierdaagse werkweek het zwartwerken bevorderen.

Van Royen waarschuwde voor te hoge looneisen, die de koppeling tussen lonen en uitkeringen in gevaar brengen en de kans op werkloosheid vergroten. De Hoogoven-topman noemde het onjuist dat de vakbonden de gehele loonruimte opeisen, waarbij deze ruimte een optelsom is van inflatie en produktiviteitsstijging. “De produktiviteitsstijging is in de industriele geschiedenis primair ten goede gekomen aan de prijs van het produkt en slechts gedeeltelijk aan de loonstijging. Als dat niet zo was, zouden we volledig zijn weggeconcurreerd door staal uit Azie.”

Een vakbeweging die echt solidair wil zijn, zal volgens hem zijn looneisen matigen. Van Royen stelde vast dat de voorzitters van CNV en FNV in hun nieuwjaarsredes dezelfde inzichten hebben vertolkt. De Hoogoven-topman kondigde aan dat betrokken bedrijven, waaronder Hoogovens, binnen enkele maanden met concrete voorstellen komen voor een integrale aanpak van de milieu-problemen met verpakkingsmaterialen.