Melkert: voor inzet van schepen nieuw besluit

DEN HAAG, 9 jan. - “Het moment waarop tegen Irak gewapend wordt ingegrepen, kan niet uitsluitend door de Verenigde Staten worden bepaald”, zegt het PvdA-Kamerlid A. P. W. Melkert, woordvoerder van zijn fractie in de Golfkwestie. “Alle bij de internationale strijdmacht betrokken landen moeten daar hun opvatting over kunnen geven. Daarom vindt de PvdA-fractie ook dat er een nieuw besluit van het kabinet nodig is, voorafgaand aan het moment dat onze schepen werkelijk bij een militaire actie worden betrokken.”

Een soort absoluut criterium voor zowel de PvdA-ministers als de PvdA-fractie in de Kamer bij de uiteindelijke stellingname tegenover gewapende actie vormt volgens Melkert de overtuiging dat de internationale gemeenschap er alles aan gedaan heeft een vreedzame oplossing te bewerkstelligen. “Voor ons moet ook zichtbaar zijn dat de Nederlandse regering een uiterste inspanning heeft gedaan. Wij zullen vrijdag in het Kamerdebat ook voorstellen dat de regering actief het te verwachten Frans-Duitse diplomatieke offensief actief gaat steunen”.

Melkert realiseert zich dat dit tegen het zere been van minister Van den Broek van buitenlandse zaken is. “Wij hebben met enige zorg geconstateerd dat Nederland zich in het EG-beraad te exclusief aansluit bij het Britse standpunt en daarmee ook bij het Amerikaanse. Zeker als het overleg van minister Baker met Tareq Aziz op niets uitloopt, moeten wij ons echt aansluiten bij Franse diplomatieke initiatieven.”

Naar zijn opvatting moeten twee kernelementen in de brief van het kabinet aan de Kamer goed worden onderscheiden. “Het eerste element is dat er nu voorzieningen dienen te worden getroffen. Dat is deze week besloten en daarmee is de PvdA-fractie het geheel eens. Het tweede element is de effectuering. Daarover wordt beslist op het tijdstip dat de actie begint. Er is geen automatisme, dat de Nederlandse schepen nu worden ingezet bij een aanval van Amerika en eventuele andere bondgenoten. Zo hebben wij de zaak binnen de fractie besloten, zo denken ook de PvdA-ministers erover. Op grond van die stellingname kunnen wij het besluit van het kabinet steunen.”

Het standpunt dat er nog een 'nieuw' besluit van het kabinet nodig is, voordat de Nederlandse schepen echt onder Amerikaans commando komen te staan, maakt volgens Melkert een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer 'a fortiori' overbodig. “De PvdA-fractie sluit zich trouwens toch aan bij de interpretatie dat het hier gaat om uitvoering van VN-taken, waarin de regering bepaalt of en op welke wijze daarvoor eenheden beschikbaar worden gesteld. Met een oorlogsverklaring heeft deze zaak niets te maken.”

    • Rob Meines