Alders tegen convenant voor tuinders

ROTTERDAM, 8 jan. - Het Hoogheemraadschap van Delfland zal volgens minister Alders (milieubeheer) de watervervuiling conform de wettelijke regels moeten bestrijden. Dit betekent dat Delfland met alle 4.200 glastuinders in het gebied de lozing van bestrijdingsmiddelen moet regelen in individuele vergunningen krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewater.

Een collectieve afspraak in de vorm van een convenant, zoals het hoogheemraadschap wil, kan daarbij alleen van aanvullende betekenis zijn. De minister schrijft dit in een brief aan de Zuidhollandse Milieufederatie, die zich al geruime tijd verzet tegen zo'n convenant.

Minister Alders is van mening dat aan gedoogsituaties een eind moet komen. Aleen in uitzonderlijke situaties kan van gedogen sprake zijn. Overheden, schrijft de bewindsman, zullen bestaande achterstanden moeten wegwerken, waartoe zij overigens wel in de gelegenheid moeten zijn.

In dit verband, aldus de brief, blijkt het convenant er in beginsel niet toe te leiden dat parallel wordt gewerkt aan de individuele vergunningverlening op grond van de wet. Dus wordt er ook niet gewerkt aan het wegwerken van achterstanden.

Eerder had minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) zich kritisch uitgelaten over de concept-afspraak met de glastuinders. “Een convenant kan snel resultaat opleveren, maar mag geen argument zijn om de vereiste vergunniningen krachtens de wet achterwege de laten”, aldus de minister.